Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Varmkompost ; Jord till Jul

Stadionparkens Förskola, Malmö stad FSK · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Varmkomposten startas i augusti 2019 där vi tillsammans forskar och använder oss av naturvetenskapliga fenomen och verb. Vi tar med oss vår blå Professor som lyssnar på och ställer frågor till barnen.

Mål: Jord till jul
Bakgrund:                                                                                                                                         
Förskolan är Grön Flagg certifierad och deltar i Skolverkets Läslyft modul Naturvetenskapliga verb.
Syfte: Fördjupad kunskap i naturvetenskapliga och tekniska verb. 
Metod: Involvera barnen i metoder och processen från bord till jord.
Delmål: Arbeta ämnesöverskridande i språk naturvetenskap och hållbarhet.
Didaktiska  metodval:
 • Personal sätter sig in i varmkompostens komponenter och hur rekommendationerna är för matavfall och eventuell maskar.
 • Barnen får vara delaktiga som en förlängning av vårt samlande och sorterande av matavfall. Ett led till att konkretisera i kretslopp.
 • Välja ett naturvetenskapligt verb i processen. Vilket väljer pedagogerna och vilket använder barnen mest.
 • Introducera komposten för barnen på avdelningen på ett nyfiket och medforskande förhållningssätt.
 • Grön flaggmöten där vi introducerar varmkomposten för förskolans barnrepresentanter.
 • Fördjupa förståelsen för hållbar utveckling och globala mål.
 • Fördjupa förståelsen för det naturvetenskapliga verb vi väljer.
 • Lyssna in vad barnen säger.
 • Odla med jorden
Resurser
 • Barn som visar varandra och gör läsningar på dokumentationer och tar bilder.
 • Pedagoger som alltfler sätter sig in i temat och varmkomposten
 • Studenter
 • Dokumentation med IKT
 • Pedagogisk dokumentation genom olika läsning.
 • Transkriberingar
 • Estetiska uttryck-en arena för barnens egna performance och skapande..
 • Litteratur 
 • Filmer
 • UR
 • Grön flagg Håll Sverige Rent
 • Globala målen
 • Sapere
 • Vårdnadshavare
 • Läslyftet
Exempel på barnens löpande citat över tid som utgångspunkt för vidareutveckling av planeringen.
" Jag är bra på varmkomposten"
" Vi ska mata komposten"
" Om jag visste det skulle stinka såhär så vet jag inte..."
" Måste röra om"
" Skräp i komposten"
" Så många vita maskar"
 
Kopplar gärna inlägg från OXögats gemensamma Lärlogg.
 
 
 
 

Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig, 

utveckla pedagogiskt innehåll och miljöer som inspirerar till utveckling och lärande och som utmanar och stimulerar barnens intresse och nyfikenhet samt håller kvar deras uppmärksamhet.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback