Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matematik vårterminen åk 6

Gamla STR F-6 2021 , Båstad · Senast uppdaterad: 19 november 2019

Du fortsätter att träna dina förmågor i matematik. Vi använder framför allt materialet Favorit matematik men kommer också att komplettera med andra övningar.

Mål

Att du arbetat med de förmågor som ska utvecklas i matematik och mött det centrala innehållet för stadiet innan du avslutat din tid hos oss på mellanstadiet.

Konkretisering av syfte

Du arbetar med tre kapitel där du får träna olika moment.

  • -        Decimaltal

Sambandet mellan bråk och decimaltal

Avrunda decimaltal

Beräkningar med decimaltal i de fyra räknesätten

 

  • -        Procent

Smanabdet mellan bråk, procent och decimaltal

Procenträkning

Vardagliga beräkningar med procent

 

  • -        Tid och historiska talsystem

Mätning av tid

Omvandla tidsenheter

Klockan, analog och digital

 

  • -        Repetition inför nationella prov

Negativa tal

Decimaltal

Bråk

Procent

Algebra

Mätning

Geometriska objekt, area och omkrets

Volym

Sannolikhet

Statistik

Koordinatsystem

Problemlösning

 

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att träna dina förmågor genom att arbeta med materialet Favoritmatematik 6B 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder. 

Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken. 

Du gör praktiska övningar kopplade till de konkreta målen tex spel. 

Du färdighetstränar hemma (läxor).

Under terminen har vi prov och i maj kommer de nationella proven i matematik.

Bedömning / Dokumentation

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och gemensamma och individuella samtal görs bedömningen i det dagliga skolarbetet. Eleven kommer att få utvärdera sig själv och sitt arbete med återkommande diagnoser och egna reflektioner. Matteläxa.

Du bedöms på ditt arbete i din mattebok, hur du arbetar, resonerar och diskuterar i stor och liten grupp samt på proven du gör.

 

Bedömningen dokumenteras i Unikum.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.

Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback