Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Jag, du och vi tillsammans med språk och sagor

Bikupans förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 29 januari 2020

Vi utgår ifrån enhetens gemensamma projektplan för läsåret 19/20 projekt modersmål/interkulturalitet.(Fokusområde språk och sagor)

 Vad: Modersmål och interkulturalitet 

Varför:

 Utbildningen ska präglas av öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. Den ska ge barnen möjlighet att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor. Det svenska samhällets ökande internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som ska främja barnens förståelse för värdet av mångfald. Kännedom om olika levnadsförhållanden och kulturer kan bidra till att utveckla en förmåga att förstå och leva sig in i andra människors villkor och värderingar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för barnens förståelse för olika språk och kulturer, inklusive de nationella minoriteternas språk och kulturer. (Lpfö18)

 

Syfte: Eftersom förskolan är en social och kulturell mötesplats vill vi utveckla vårt
interkulturella förhållningssätt som ett viktigt inslag i den dagliga utbildningen.  Vi vill
att barnen ska få ökad kännedom om vår omvärld och skapa en förståelse, intresse, nyfikenhet
och respekt för olika  sätt att leva, kulturer och för hur likheter och olikheter berikar.

 

 

Metod.

Vi undervisar från ett pragmatiskt perspektiv. Där undervisning principerna faktabaserat, normativt och pluralistiskt finns med.

 Vi använder oss av ett interkulturellt och reflekterande förhållningssätt och har hundraspråkligheten i centrum för undervisningen. Vi utgår från vår SKA-plan och har olika ämnesområden i fokus, kopplat till interkulturalitet och modersmål. Vi arbetar både i stor grupp och mindre grupper beroende på vilket lärandeobjekt vi har som mål och vilket "språk" vi väljer använda vid undervisningen. Målet är att ge barnen möjlighet att utforska, pröva och ompröva samma lärandeobjekt genom olika språk och lär strategier. Vi har planerad undervisning tre fm i veckan och resten av tiden har barnen möjlighet att befästa sina kunskaper och erfarenheter i den spontana leken tillsammans med andra barn och medforskande pedagoger. Därav har lek och lärmiljön stor betydelse och är i ständig utveckling.  Vi pedagoger tar tillvara på stunder under hela dagen som dyker upp till spontan undervisning. 

 

 Hur:

Barnen är indelade i tre utgångsgrupper med en ansvarig mentor. Vi väljer detta upplägg för att ge kunna ge barnen större  inflytande och möjlighet  påverka vilka vägar projektet ska ta genom deras tankar, funderingar, intressen och som ska vila på demokratins grund.. I varje grupp röstar barnen fram en bok som vi ska fördjupa oss i. Fokus ligger på språk och modersmål. 

 

 Bärande idéer

  • Modersmål
  • Sagor
  • språk
  • skapande
  • Lek och lärmiljöer
  • Samverkan med föräldrar
  • Musik och dans från olika länder
  • Drama
  • Språklig medvetenhet - leka med språkets uppbyggnad och innehåll
  • Fantasi

Utvärdering och analys:

Uppföljning, utvärdering och analys kommer genomföras kontinuerligt enligt vår SKA-plan både enskilt, kollegialt och med barnen.  Detta ligger sedan som grund för vår utvärdering och planering inför vårt fortsatta utvecklingsarbete.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter