Skolbanken Logo
Skolbanken

Vi kan tillsammans, "Alla får åka med"

Österängs förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi har valt att arbeta med boken "Alla får åka med".

Utvecklingsområden:

 

Tillgängligheten för ateljén.

 

Vi har upptäckt att barnens engagemang, delaktighet och fantasi ökar när vi erbjuder dem att skapa utan alltför förberett material. Tillgängligheten till ateljén har ökat under föregående år och det har påverkat deras skapande positivt.

 

Fortsätta erbjuda blandat material för  bygg- och konstruktion i lärmiljöerna. Vi ska ge barnen möjligheter och lust att utveckla skriftspråket och modersmålet. Matematiken ska vara en del av projektet.

 

Syfte/ Mål:

 

Vi vill genom vårt projekt bygga bra kompisrelationer. Genom att jobba med sagoberättande stärks barnens ord och begreppsuppfattning då de får möta nya ord och begrepp.

 

Genom gemensamma upplevelser får barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens, sin självständighet och ges möjlighet att påverka sin egen situation.

 

 

 

Genom skapande aktiviteter vill vi ge barnen möjlighet att utveckla sin fantasi samt sin fin och grovmotoriska färdighet. Det får de genom att möta olika material och tekniker.

 

Riktlinjer i läroplanen:

Prioriterade mål utifrån Normer och värden 2:1

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande.

Prioriterade mål utifrån Utveckling och lärande 2:2

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

Prioriterade mål utifrån Barns inflytande 2:3

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

Planera och genomföra

Stöd i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet:

Uppföljning, utvärdering och utveckling: 

Vad ska dokumenteras?
Hur ska dokumentationen ske?

När ska dokumentationen ske?
Vem/ vilka ska genomföra dokumentationen?

Vem gör analysen och drar slutsatser av  dokumentationen (själva utvärderingen)?

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter