Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

3

Svenska

Färlövs skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven.

Lärandemål:

 

Läsa och skriva

 • Läsa med flyt.
 • Skriva texter med läslig handstil och på dator.
 • Förstå hur en mening är uppbyggd med stor bokstav, mellanrum och skiljetecken.
 • Kunna stava vanligt förekommande ord.
 • Kombinera sina texter med bilder.

Tala, lyssna och samtala

 • Vara aktiv i boksamtal.
 • Visa hör- och läsförståelse via återberättande.
 • Muntligt berätta om vardagsnära ämnen med eller utan bild.
 • Samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Ge och ta muntliga instruktioner.

Berättande text

 • Kunna skriva berättelser med inledning, handling och avslutning. 
 • Förstå hur en mening är uppbyggd med stor bokstav, mellanrum och skiljetecken.
 • Förstå berättande texters budskap.
 • Känna till några kända barnboksförfattare.

Språkbruk

 • Kunna anpassa sitt språk beroende på mottagare.
 • Kunna skriva ned vad någon annan berättar om 
 • Förstå att talad text kan tolkas olika beroende på röstläge och kroppsspråk.

Källkritik

 • Kunna söka efter information på internet samt i böcker. 

Undervisning:

Så här kommer vi att arbeta: 

 • Läsa olika sorters texter.
 • Skriva olika sorters texter.
 • Träna läsförståelse.
 • Träna på att skriva korrekta meningar med stor bokstav, mellanrum och skiljetecken samt användandet av gemener.
 • Skriva egna texter som kombineras med bild. 
 • Träna på att argumentera och framföra egna åsikter. 
 • Träna redovisningsteknik. 
 • Träna på att förstå och följa instruktioner. 
 • Träna på att återberätta en berättande text både muntligt och skriftligt.
 • Träna handstilen och att skriva på dator.

På lektionerna måste jag:

 • vara aktiv, vid genomgångar och övningar.
 • visa din förståelse för de olika momenten.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Läsa och förstå texter.
 • Skriva berättelser med inledning, handling och avslutning så att berättelsen går att följa. 
 • Använda stor bokstav, mellanrum och skiljetecken, samt gemener.
 • Stava vanligt förekommande ord korrekt.
 • Vara aktiv genom att tala och lyssna.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

Gemensam och enskild läsning. Sambandet mellan ljud och bokstav. Strategier för att avkoda, förstå och tolka ord, begrepp och texter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Grundläggande textbearbetning.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Grundläggande skrivregler, med gemener och versaler, de vanligaste skiljetecknen samt stavning av vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.

Muntliga presentationer och muntligt berättande. Föremål, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Skönlitteratur för barn från olika tider och skilda delar av världen. Sånger, muntligt berättande, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt personbeskrivningar.

Några skönlitterärt betydelsefulla barnboksförfattare och illustratörer.

Sakprosatexter för barn. Beskrivande, förklarande och instruerande texter och hur deras innehåll kan organiseras.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på kroppsspråk, tonfall och ords nyanser. Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt i söktjänster på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback