Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

9

Bildhuggeri Masker

Palmbladsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 16 februari 2021

Du ska göra ett bildhuggeri i form av en mask eller relief med inspiration från olika kulturers traditionella masker. Du kommer förstå bättre hur trä är uppbyggt och lära dig vad som skapar tydliga uttryck.

Mål

När du genomfört uppgiften skall du veta/kunna:

Använda olika skölpar för att forma en träyta.

Skapa ett tredimensionellt uttryck med hjälp av olika nivåer i träytan.

Förstå vad estetiska och etniska uttryck innebär och ha grundläggande kunskap i att medvetet skapa uttryck.

Ytbehandla med olika tekniker för dekoration (färg, olja, etc.)

Arbetssätt, metod och material

Vi tittar på etniska masker från olika kulturer och utifrån det får du skissa upp dina egna masker som du sedan ska karva ut i lind.

Huvudsakligen jobbar vi med verktygen skölpar/bildhuggarjärn men också andra verktyg som täljkniv och rasp och fil får användas.

Bedömning/Redovisning

Slöjdprocessens alla delar ska redovisas genom en skiss över hur masken är tänkt att se ut och och en kort motivering av idén till masken samt hur influenser av olika kulturer har påverkat utformningen. Sedan redovisas den färdiga masken med en utvärdering av det egna arbetet.

Hur genomarbetad masken är kommer att bedömas. Vidare bedöms hur och om du har försökt att göra olika nivåer i din relief och hur noggrann du är i att få till former.

För högre betyg ska du ge motiveringar och förklaringar under ditt arbete. Du ska arbeta på ett sådant sätt att du själv driver arbetet framåt och bidrar med egna idéer om hur problem kan lösas. Masken ska vara väl genomarbetad.


Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

Matriser i planeringen
Matris Slöjd år 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback