Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Miljökemi

Lyckeboskolan F-9, Visa kommun · Senast uppdaterad: 8 februari 2021

Vad är pH-värde? Vad är försurning? Hur kan man använda kemi för att analysera vår miljö? Vi jobbar med begrepp som syror, baser, försurning, neutralisation och tar reda på hur de hänger ihop med vår miljö.

Mål

Efter arbetsområdet ska du känna till centrala begrepp inom området som syra, bas, neutral, indikator och försurning.

Du ska kunna arbeta med analytisk kemi, t.ex. genom att på olika sätt analysera en vätskas surhet.

Du ska kunna dra slutsatser utifrån resultat. 

Du ska kunna skriva fullständiga labbrapporter.

Arbetsgång

Vi kommer att ha genomgångar, arbeta med instuderingsfrågor och teoretiska uppgifter för att träna begrepp samt mycket laborativt arbete.

Du kommer att lämna in tre rapporter där vi fokuserar på olika delar. 

Vi kommer ta prover ute i naturen för att analysera i labb.

 

Bedömning

Bedömning sker på:

- inlämnade labbrapporter

- praktiskt arbete och diskussioner under laborationer

- begreppskoll

Förmågor som bedöms:

- Användning av kemiska begrepp och modeller för att förklara

- Förmåga att praktiskt följa instruktioner, arbeta systematiskt samt hantera utrustning

- Förmåga att dokumentera systematiska undersökningar

- Förmåga att dra slutsatser från resultat med stöd i kemiska modeller


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

Matriser i planeringen
Miljökemi
Uppgifter
Bygga en väderkvarn

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback