Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Alfabetas planering - Tuvan

Dibber Växhuset förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Utveckla ett rikt språk, skapa intresse för bokstäver och skriftspråk samt främja framtida läs- och skrivutveckling

 
Samtal, reflektioner, sång, språkleka kring fonologisk medvetenhet såsom rim, rytm, stavelser, språkljud, hitta ord, lägga ihop ord. Bokstäver finns med hela tiden i den dagliga verksamheten. Inne på avdelningen kommer vi att tillsammans med barnen skriva ut många ord som placeras kring olika föremål.

På  våra samlingar träffas vi tillsammans och arbetar gemensamt med olika språkliga aktiviteter. Vi arbetar med bokstäver - hur de ser ut och hur de låter. Vi språkleker, arbetar med ordförråd, begrepp och sjunger sånger. Vi ger barnen olika utmaningar när de slussas ut till matbordet.

Efter lunch träffas barnen i fasta och mindre läsgrupper där vi läser olika böcker. Efteråt får boken en stund för reflektion. Vi kommer under vårterminen att läsa kapitelböcker för barnen. Vi kommer även att läsa familjeböcker för att knyta an till vårt familjeprojekt. Då får barnen träna på att lyssna med färre bilder och träna på att hålla kvar en handling under längre tid. I denna mindre grupp ger vi även barnen tid för språklekar.

Vissa av våra grupplekar tränar barnen på at ”lyssna” t.ex. ”Hela havet stormar”, ”Musikstopp” och ”Simon säger”.

I vårt matrum finns uppsatta bilder på hur vi räknar på olika språk, säger ”hej” och ”tack”. Våra dukvärdar får bestämma vilket språk vi ska räkna på i vår matramsa. De språk som finns har anknytning till våra barns språkliga bakgrund. Vi vill väcka intresse för olika språk och att alla våra barn känner stolthet och trygghet kring sin kulturella identitet.

På våra promenader kan vi leka att vi är ”bokstavsdetektiver”. Det innebär att vi väljer en bokstav som vi ska leta efter. Vi kan hitta den på skyltar, bilar eller saker som börjar på bokstaven.

Vi ska se till att vårt arbete med teckenstöd lever vidare. Dels genom att vi använder det i vardagen, dels aktivt i våra samlingar.

 

______________________________________________________________________________________

 


Läroplanskopplingar

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback