Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Geografi

·

Årskurs:

4

Geografi - Sverige, åk 4

Lingenässkolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 3 mars 2020

Nu ska du få lära dig mycket om Sverige! Hur skapades Sverige och Jorden? Var finns det på kartan och hur kom det dit? Hur ser det ut i olika delar av Sverige? Var bor det flest av oss svenskar? Du kommer också få lära dig en hel del om Sveriges namngeografi. Välkommen till Sverige-resan.

Vi kommer att lära oss om

 - Hur jorden skapades och hur landmassorna kan röra på sig

- Människans påverkan på landskapet (natur- och kulturlandskap)

- Var Sverige ligger på kartan och att det finns olika typer av kartor

- Platser i Sverige och deras namn (städer, vattendrag, landskap, landsdelar, berg och öar)

- Hur vi delar in Jorden (land och hav, världsdelar, länder, landsdelar, landskap, städer, orter, byar, stadsdelar)

- Naturtyper

- Var och på vilket sätt vi lever och bor i Sverige

- Hur vi använder tryckta och digitala kartor

Arbetssätt

Vi kommer utgå från läromedlet PULS Geografi Sverige.

- Arbeta med texter i läromedlet och uppgifter kopplade till det

- Lärarledda genomgångar med bildstöd

- Skriva en faktatext om ett landskap för att sedan göra en muntlig redovisning

- Titta på och arbeta med "Geografens testamente" 

- Filmer på Studi

- Titta på klipp från Vädret

- Titta på och arbeta med kartor; Google earth, Google maps och i kartboken

- Ha läxor i "Mitt häfte om Sveriges namngeografi" för att träna på platsers namn

 

Viktiga ord och begrepp

Big bang, plattor, jordskorpa, jordbävning, vulkaner, naturlandskap, kulturlandskap

land, landsdel, landskap, stad, landsbygd, väderstreck (norr, söder, öster, väster), väder, klimat

naturtyp, barrskog, lövskog, odlingsmark, berg, fjäll, sjö, hav, älv, kust, skärgård,

 

Jag bedömer

- dina skriftliga prov

- ditt muntliga deltagande på lektionerna


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen
Geografi - Sverige, åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback