Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

JURPRI0

Pedagogisk planering affärsjuridik 2019/20

Söderportgymnasiet, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Sammanfattningsvis kan man säga att kursen i affärsjuridik ger ett komprimerat men bra överblick över affärsjuridikens olika områden. Undervisningen syftar till att eleverna utvecklar kunskaper om det svenska rättssystemet och förståelse av hur gällande lagar yrkeslivet och affärslivet. Undervisningen hjälper eleverna utveckla förmåga att tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i arbetet med rättsliga problem. Eleverna får möjlighet att utveckla förmåga att formulera sig korrekt och precist eftersom det juridiska språket ställer stora krav på exakthet, precision, saklighet och logisk skärpa. Genom att läsa juridisk litteratur och olika rättsfall samt genom att skriva och tala får eleverna möjlighet att använda det juridiska språket. Undervisningen ger eleverna möjlighet att arbeta praktiskt med juridiska fallbeskrivningar för att utveckla förmåga att formulera frågeställningar, strukturera och analysera lösningsförslag samt hänvisa till och tolka relevanta rättskällor

I kursen examineras följande områden: 

Höstterminen: 

Grundläggande affärsjuridik med olika sätt att lösa affärstvister, associationsrätt, avtalsrätt och köprätt samt hyresrätt. Avtal och köprätten tar för sig företagsavtal och deras rättsverkan medan köprätten handlar om reglar som rör handel mellan näringsidkare. Hyresrätt handlar om företagens rättigheter och skyldigheter som hyresgäster.

Juridiska begrepp och problemläsning examineras fortlöpande under året

Momenten Juridiska dokument - analys samt upprättande av dokument sker vid givna tillfällen under hela året samma gäller rättsfilosofi och etik.

 

 

Vårterminen: 

Under vårterminen behandlas arbetsrätt, marknadsrätt, immaterialrätt samt kredit och panträtt. I arbetsrätten behandlas arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter mot arbetstagaren. Marknadsrätt tar för sig marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet medan immaterialrätt handlar om skyddet för varumärken, patent och andra upphovsrätter. I kredit- och panträtt samt obeståndsrätt behandlas regler som rör företagens finansiering samt skulder, utmätning och konkurs.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Pedagogisk planering affärsjuridik 2019/20
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter