Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Selma Lagerlöf år 8

Södra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 2 mars 2020

Selma Lagerlöf är en av Sveriges mest kända författare. Många av hennes berättelser skildrar Sveriges landsbygd och människorna som bor där. Hennes berättelser har starka budskap, där det goda alltid vinner. År 1909 fick hon som första kvinna nobelpriset i litteratur för sin stora berättarkonst.

 

Vi kommer under några veckor lära oss om Sveriges största och mest berömda författare, Selma Lagerlöf. Lektionsarbetet kommer innebära såväl textläsning som föreläsningar och diskussioner om författarens liv och verk. 

Examination

Arbetsområdet avslutas med en provuppgift, muntlig eller skriftlig enligt samråd med din lärare. Du kommer utifrån de texter vi läst, och utifrån de kunskaper du tillägnat dig, resonera kring hur Selma Lagerlöfs verk påverkades av hennes liv och samtid. Du ska även reflektera över budskap i hennes texter och koppla dessa till angelägna livs- och omvärldsfrågor.

Filmer

Här följer länkar till filmer vi kommer se på lektionerna. Du behöver ha ett konto på SLI för att kunna se filmerna.

Om Selmas liv

Selma Lagerlöf

Människor för ändring: Selma Lagerlöf - Jämlikhet

 

Om homosexualitet under Selmas livstid

Tack Gud jag är homo - Seniorflatan

 

Om Sverige på 18- och 1900-talet.

Unionstiden och industrialismen

Kvinnornas historia - Myndig och rösträtt

Kvinnornas historia - Industrialiseringen

Kvinnornas historia - Lön och arbete under industrialiseringen

Kvinnornas historia - Studier och skola

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven för också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven drar då väl underbygg­da slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter