Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla dess former

Älgens förskola, Munkedal · Senast uppdaterad: 12 februari 2020

Vi kommer arbeta med geometriska former. Cirkel, kvadrat, rektangel och triangel kommer belysas på olika sätt.

Kartläggning av barnens intressen

Vi har haft samling med barnen kring formerna där de visade stort intresse. Även hängt upp formerna på väggen innan arbetet börjat och det har väckt intresse från barnen.

Mål

Eget formulerat mål

Barnen är delaktiga genom dagliga samtal i samlingar och i vardagliga situationer. 

Matematik är ett stort område som är runt oss hela tiden. Vi använder matematik i alla situationer under dagen. Detta är en viktig del och att barnen börjar tidigt i livet skapar bra förutsättningar för den matematiska förståelsen. Vi vill introducera matematiska begrepp och stimulera till eget kreativt och logiskt tänkande.

Läroplanens mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, (Lpfö 18)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (Lpfö 18) 

 

Barnens erfarenheter

Vi hade en samling där vi frågade barnen om varje form, vad deras namn var. Cirkel och triangel kunde många men det var svårare med skillnaden på rektangel och kvadrat. När vi har degat med barnen har formerna kommit på tal, där det återigen visade sig att just rektangel och kvadrat var svårt. 

Insatser - åtgärder för att nå målet

Det här kommer vi att göra.

Samlingar, i helgrupp och i smågrupper. Där kommer vi belysa formerna genom, sång, samtal, lekar osv. Vi kommer ta "formpromenad" där barnen får leta former utomhus. Vi kommer i vardagen och i barnens närmiljö leta former tillsammans, vad har en mjölkpaket för form m.m. 

Arbetslaget ansvarar för 

Vi kommer dela upp barnen vissa dagar vid samling och liknande där vi som personal ansvarar för olika grupper utifrån ålder för att utmana barnen på deras nivå.

Hur målet ska utvärderas

När arbetet med formerna lider mot sitt slut kommer vi på nytt ha en samling kring formerna och se vad barnen lärt sig.

Teoretisk bakgrund

Arbeta med former i förskolan handlar om att jämföra, sortera, känna igen och kunna beskriva olika former och geometriska föremål. Överallt omkring oss finns många olika former både inne och ute. Eftersom tillvaron är tredimensionell så menar Molander (2008) att det är naturligast att börja med dessa former.

Dokumentation

Dokumentationen kommer ske på unikum fortlöpande, i förskolans och barnens lärlogg. 

Samverkan med vårdnadshavare

Vi kommer lägga på unikum när arbetet påbörjas och även fortlöpande information kommer de att kunna följa där.

En dokumentationsvägg kommer även vara synlig där föräldrarna kan följa vårt arbete. 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1