Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Biologi, Samhällskunskap, Svenska som andraspråk, Svenska, Religionskunskap

·

Årskurs:

6

Leva tillsammans

Vessigebroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Vad är puberteten? Hur förändras kroppen? På vilket sätt framställs killar och tjejer i media? Vad är en kränkning? Hur är livet för barn i andra länder? Vad är de globala målen? Hur påverkar barnkonventionen världen? Varför är vi olika?

 

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

 Du kommer att utveckla din förmåga att:

  • förstå hur det fungerar i vårt samhälle med regler, lagar och olika samhällsstrukturer
  • uttrycka egna åsikter och värderingar och ta del av andras sätt att se på saker
  • förstå andra människors levnadsvillkor samt betydelsen av jämställdhet
  • föra enkla resonemang i olika frågor, orsak-verkan -konsekvens.
  • förstå och använda nya ord och begrepp
  • argumentera

Bedömning - vad och hur

Vi bedömer hur du deltar i olika diskussioner vi har i klassen.

Vi bedömer genom det du visar i so-häftet. 

Hur du reflekterar i din uppgift om genus. 

Bedömningsuppgifter kopplade till de olika delarna  inom ämnet. 

 

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med samtal, diskussioner, se på filmer, göra fältstudier om genus, använda oss av livets lotteri och göra jämförelser mellan hur det är att leva som barn i Sverige jämfört med ett annat land i världen, vi kommer att få besök av Falkenbergspolisen, vi läser texter både i grupp och enskilt, vi lyssnar på radioteatern om Anne Frank och diskuterar, högläsning. 


Läroplanskopplingar

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.

I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett välfungerande sätt och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.

I samtalen kan eleven ställa frågor och fram­ föra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback