Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Prima matematik år 1

Gamla Uppsala skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 1 mars 2020

I matematikämnet arbetar vi både praktiskt och i vår bok. Vi samarbetar, arbetar enskilt, arbetar digitalt, diskuterar, är utomhus, inomhus och upptäcker matematiken i vardagen. På detta sätt lär vi oss matematikens grunder.

I årskurs 1 arbetar vi med PRIMA-matematikbok 1A och 1B. Böckerna består av fem kapitel vardera och efter varje kapitel gör eleverna en diagnos. Efter diagnosen anpassas uppgifterna utifrån resultatet på diagnosen. 

Under lektionerna kommer vi arbeta både praktiskt, digitalt och med vår mattebok. 

Konkretisering av kunskapskraven

Elevens mål för år 1:

Jag använder och kan beskriva begreppen:

lika med, större än/mindre än, dubbelt/hälften, jämt/ojämnt, fler/färre, rektangel, cirkel, kvadrat, triangel.

Jag kan dela upp talen 0-20.

Jag kan använda likhetstecknet.

Jag kan addera tal 0-20.

Jag kan subtrahera tal 0-20.

Jag kan använda huvudräkning 0-20.

Jag kan ordna tal efter storlek. 

Jag kan räkna till 100 och vet vilket tal som kommer före/efter.

Jag kan hoppa t.ex. 2-hopp, 5-hopp och 10-hopp på tallinjen.

Jag kan skapa egna geometriska former. 

Jag kan se mönster och skapa egna.

Jag kan läsa av hel- och halvtimmar på analog klocka. 

Jag kan mäta längd med en linjal. 

Jag kan väga olika föremål på en våg.

Jag kan avläsa en enkel tabell.

Jag kan skapa en enkel tabell.

Jag kan använda miniräknare.

Jag kan lösa ett matteproblem i grupp.

Jag kan ställa och svara på frågor i en grupp.

Jag förstår frågan i en textuppgift och väljer ett räknesätt. 

Jag kan förklara min lösning för en kompis.

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter