Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Religionskunskap, Samhällskunskap

·

Årskurs:

5

Värsta bästa nätet!

Hedekas skola, Munkedal · Senast uppdaterad: 15 mars 2020

Under några veckor kommer vi att arbeta med Maria Dufvas bok Värsta bästa nätet som är en guidebok för barn om det härliga men ibland farliga livet på internet. Vi kommer att läsa texterna i boken och diskutera dilemmana tillsammans i klassen och hemma med en viktig vuxen.

 Syfte

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå digitaliseringens betydelse för samhällsutvecklingen och för den personliga integriteten. Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information om samhället från olika källor. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla sin förståelse för vad det innebär att vara en aktiv och ansvarstagande medborgare i ett snabbt föränderligt samhälle.Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang och medier.

 

Undervisning

Vi kommer att:

 • Läsa texterna i boken framförallt hemma som läsläxa.
 • Gå igenom områden och begrepp som rör fejkade konton, kedjebrev, pranks, dåliga hemligheter, näthat, fotografering, filmande, spelproblematik, källkritik, pornografi och reklam.
 • Diskutera texterna i klassen och frågeställningar kring texterna
 • Diskutera texterna hemma med en viktig vuxen som t.ex. föräldrar eller mor-farföräldrar.
 • Ta reda på vad lagen säger i de olika situationerna.
 • Fundera över hur internet påverkar oss och våra liv, både positivt och negativt.
 • Diskutera och fundera på råd om vad man kan göra för att undvika obehagliga situationer och att utsättas för brott på nätet.
 • Skriva argumenterande texter utifrån de olika frågeställningarna.
 • Träna oss på att ha ett källkritiskt förhållningssätt när vi rör oss på nätet.

 

Bedömning

Sker kontinuerligt under arbetets gång, genom:

 • Vara delaktig i samtal och diskussioner kring de olika frågeställningarna om internet både i skolan och hemma
 • Känna till vad lagen säger om vad som är tillåtet på internet
 • Känna till dina rättigheter och skyldigheter på internet
 • Veta vad du kan göra för att undvika obehagligheter och brott på internet genom att agera ansvarsfullt
 • Känna till de begrepp som rör området
 • Argumentera muntligt och skriftligt 
 • Avsluta med en sammanfattning där bland annat individuell läslogg och de gemensamma diskussionsdokumentet som ni använt i studiegruppen kommer att få användas. 

 

Dokumentation

När arbetsområdet är klart kommer bedömning att finnas på UNIKUM i ämnena religionskunskap, samhällskunskap och svenska. Titta under fliken Kunskaper, Ämnet, Bedömning och Visad kunskap (ämnes matris).

 


Läroplanskopplingar

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.

Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument.

Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback