Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

Veckans Bok

Björktjära förskola, Bollnäs · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Vi har startat något vi kallar för Veckans Bok här på Orange. Det innebär att ett barn varje vecka väljer en bok hemma för att ta med hit till förskolan. Någon ur personalen meddelar er när det är er tur.

Nuläge

Vi personal har sett bland barnen ett varierat intresse för böckerna på förskolan. Vi vill i och med Veckans Bok utveckla intresset för böcker i både text och bild format.

 
Mål

Målet är att barnen ska få fler stunder med bild och bokläsning i förskolan, vi vill också fördjupa läsupplevelsen genom att ge barnen möjlighet att samtala om innehållet och bilderna, ställa frågor, kommentera och ta del av andras uppfattningar. 

 
Syfte

Vi vill stimulera barnens språkutveckling, nyfikenhet, samt möjlighet till ökad ordförståelse, intresse för det skriftliga språket och förmedlandet av budskap. Vi vill även berika barnens intresse för böcker, samt lyfta fram "bra" böcker som barnen valt själva hemifrån. Barnen får även utefter egen förmåga, övning i att berätta, återberätta och även lyssna på varandra. Vi tror att barnens självförtroende och självkänsla stärks då de får berätta och visa något som är viktigt för dem själva för resten av gruppen.

Arbetssätt

Varje vecka får ett barn ta med sig en valfri bok hemifrån. Barnet får presentera boken för sina vänner och berätta om innehållet. Tillsammans läser vi boken, reflekterar och diskuterar kring bokens innehåll. Barnen ges också möjlighet att koppla det lästa till egna erfarenheter och upplevelser. Vi kommer kopiera bokens framsida och sen får barnen utifrån sin egen nivå skriva sitt namn och datum när de hade med boken. Vi kommer också skriva ner vad barnet berättat om sin bok och dess tankar kring innehåll mm.

 
Genomförande 

Varje vecka får ett barn välja en bok hemma som de med er vårdnadshavares hjälp tar med sig till förskolan. Barnen får efter egen förmåga visa och presentera sin medtagna bok på förskolan. Vi läser, samtalar och tittar på bilder tillsammans ur boken.

 

Dokumentation under lärprocessen

Det är förskolelärarna som ansvarar för dokumentationen men hela arbetslaget är delaktiga i processen. Vi dokumenterar kontinuerligt arbetet och sammanställer det sedan genom unikums lärlogg.

 

Ansvar

Det är förskolelärarnas ansvar att arbetet dokumenteras och flyter på i samråd med arbetslaget.

 

Uppföljning

Efter varje bok gör arbetslaget en reflektion och analys över arbetet. Detta för att hela tiden hålla arbetssättet levande och utvecklande.   

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback