Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Revolutionernas tid - Den ökade världshandeln - Industriella revolutionen

Storkskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

Nu ska vi läsa om en av de största förändringar som har skett i historien, nämligen den industriella revolutionen. Från början arbetade ju de flesta människor med jordbruk och hantverk och var självförsörjande, men sedan började det komma uppfinningar som olika sorters maskiner som gjorde det lättare för människan. Detta leder så småningom, med hjälp av kapital och råvaror från bland annat den ökade världshandeln till att man börjar starta fabriker som kunde producera massor av varor till priser som folk kunde betala. När den industriella revolutionen väl var genomförd var det i industrin som de flesta människor arbetade.

vt20 Konkreta mål -Den ökade världshandeln och Industriella revolutionen

Den ökade världshandeln:

  • förstå den ökande världshandelns betydelse för de förändringar som sker under 1700-talet

Industriella revolutionen:

  •  kunna förklara varför industrialiseringen startade i Storbritannien
  • kunna redogöra för hur människors levnadsvillkor och vardagsliv förändrades genom industrialiseringen.

Hur ska vi lära 

 

Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringen som visar hur vi ska ta oss an texter och uppgifter i läromedlet. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetat med i helklass och grupper. Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen, vi kan få hjälp med uppläst text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut instuderingsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms. 


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Matriser i planeringen
Revolutionernas tid - Den ökade världshandeln och Industriella revolutionen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter