Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

6

Svenska åk 6

Slöingeskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Vi använder det svenska språket hela tiden på olika sätt. Det är viktigt att kunna läsa och skriva för att kunna delta i ett demokratiskt samhälle. Svenska ingår i alla ämnen i skolan. Man använder språket för att kommunicera och umgås med andra, för att lära sig nya saker och när man söker fakta och information på internet och i böcker.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- kommunicera muntligt och skriftligt och att använda ett språk som passar i olika sammanhang

- analysera och förstå olika typer av texter

- förstå och använda viktiga begrepp, strukturer och normer (språkregler)

- söka, välja ut och värdera information från olika källor

 

Bedömning - vad och hur

I svenska bedöms din förmåga att:
- läsa
- skriva
- samtala
- och din kunskap om svenska språket, minoritetsspråken och närliggande språk

 

Undervisning och arbetsformer

Du arbetar med svenska på många olika sätt. Det ingår i alla ämnen.

Du läser skönlitteratur, faktatexter och andra typer av texter och tränar på läsförståelse genom att fundera/reflektera över och samtala om det lästa. 

Du tränar på att göra sammanfattningar och att plocka ut det viktigaste i en text.

Du tränar på att använda olika lässtrategier för att utveckla ditt läsande.

Du skriver berättelser, faktatexter och andra typer av texter, både för hand och på iPad.

För att utveckla skrivandet arbetar du med kamratrespons.

Du lär om språkets "regler", stavning och grammatik. 

Du lär något om svenskans och de nordiska språkens historia och jämför skillnader och likheter.

Du har tillsammans med andra samtal och diskussioner för att träna både på att tala och lyssna.

Du förbereder och genomför muntliga presentationer.
Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

har fått kunskaper om och insikt i det svenska, nordiska och västerländska kulturarvet samt fått grundläggande kunskaper om de nordiska språken,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback