Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Matemtik vt åk 6 - sannolihet, kombinatorik, statistik, lägesmått och koordinatsystem

Sturebyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Hur stor chans har du egentligen att vinna på ett lyckohjul? Om det finns tre sorters glassmaker och 4 olika strössel - hur många olika sorters glassar kan du egentligen göra? Vad är medellängden av eleverna i vår klass? Vad behöver du kunna för att spela "Sänka skepp"? Detta och mycket mer kommer vi att arbeta med under detta område. Vi kommer framförallt att utveckla framförallt vår metod-, begrepps- och problemlösningsförmåga genom att lära oss om sannolikhet, kombinatorik, statistik, lägesmått och koordinatsystem.

 

Innehåll:

 

 

Syfte:

 

Vi kommer öva på vår begrepps-, problemlösning- och metodförmåga genom att träna på att räkna ut sannolikhet, kombinatorik, statistik (i form av stapel-, linje. och cirkeldiagram), koordinatsystem samt lägesmått (medelvärde, median och typvärde).

 

 

Undervisning:

 

 

Tid: ca vecka 2-5 

 

Arbetssätt/arbetsgång:

gemensamma aktiva genomgångar

- arbeta med uppgifter i matteboken

- diskutera och lösa problem enskilt och i grupper (EPA)

- arbeta med spel (ex. tärningar vid sannolikhet)/paruppgifter

- hjälpa varandra genom att förklara hur vi tänkt

- praktiska undersökningar för att synliggöra sannolikhet, statistik, kombinatorik och koordinatsystem

 

 

Lärandemål: vad ska du lära dig?

 

 

När vi avslutar detta arbetsområde ska du ha utvecklat din förmåga att:

 

·       - använda begrepp som har med arbetsområdet att göra.

 

·       - lösa uppgifter och problem inom arbetsområdet.

 

·       - kunna kommunicera dina resultat på ett tydligt sätt.

 

·       - föra och följa matematiska resonemang

 

 

 

Bedömning

 

 

Underlag för bedömning är:

- diskussioner i grupper och i helklass

- exit-tickets

- avstämning/prov

- egna undersökningar

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.

Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik vt åk 6 - sannolihet, kombinatorik, statistik, lägesmått och koordinatsystem
Uppgifter
Matematik - sannolikhet,kombinatorik, statisk

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback