Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

ATT SKRIVA DIKT

Modersmålsenheten, Kristianstad · Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Du kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på poesi och dikter samt jämförelse av språkens perspektiv under veckan

Vi kommer att jobba med olika typer av texter med fokus på poesi och dikter.

Efter avslutar område ska du lämna in skriftligt uppgift i form av en dikt. Dikten ska vara fri vers och kännetecknas av specifika poetiska drag. Den ska läsas inför gruppen med rätt lässtrategi dessutom ska du översätta och jämföra en dikt mellan modersmål och svenska.


Läroplanskopplingar

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

Översättning av och jämförelser mellan texter på modersmålet och på svenska.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Eleven kan läsa olika texter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp.

Genom att på ett i huvudsak fungerande sätt jämföra och översätta ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Att skriva dikt