Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Var rädd om naturen skogen och djuren

I Ur och Skur Dalsbyn, Säter · Senast uppdaterad: 16 januari 2020

Upptäcka naturens härligheter på ett lustfyllt sätt genom uppdragskort, fri lek och aktiviteter. Vara rädda om naturen.

Syfte: 

På ett lustfyllt sätt använda oss av matematiska begrepp och samarbeta med hjälp av ”uppdragskort”. Träna koordination och motorik. Väcka nyfikenhet och utveckla fantasi av skogen material genom lek. Lära barnen att bli omedvetet miljömedvetna och vara rädd om framtiden.

 

Mål:  

Att vi ska väcka nyfikenhet, roligt att vara i naturen och vara rädd om den. Utveckla motorik och fantasi genom att lek o klättra i skogens material. 

 

Utbildning och undervisning: 

Vi går till skogen varje dag och vi har våra Mullegrupper någon gång i veckan. Se planering Mullegrupper.

 

Reflektion/ Analys

Anteckna under arbetets gång och ta bilder med barnen och själva.

Samtala och upptäcka med barnen. se på bilder och lyssna på barnens upplevelser.

När temat är över görs en utvärdering. Nådde vi mål och syfte?

Vad kan vi göra annorlunda till nästa gång? Vad kan vi förbättra?


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter