Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

8 - 9

Modersmål Arabiska åk 8-9

Enheten för flerspråkighet grundskola, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 januari 2020

Under VT 2020 kommer vi att träna språkets olika delar genom att läsa, skriva och samtala samt jobba med en hel del övningar som stärker och främjar språkriktigheten. Vi kommer att jobba med olika textaktiviteter ( berättande, återberättande, beskrivande, förklarande, argumenterande och instruerande). Vi kommer även att arbeta med kulturen och samhället och lära mer om hemland Under läsåret kommer vi att jobba med ett läsprojekt ( sagor, ungdoms litteratur; dikter) som stärker läsförståelsen och ger de en del lässtrategier. Elever ska jobba med olika litterära texter böcker العربية السهلة المرادفات . الاضداد. علامات الترقيم. المفرد. الجمع قواعد الجملة الاسمية. المبتدأ و الخبر. كان و أخواتها. . ان و أخواتها. الفعل الماضي. الفعل , الفاعل , المفعول به, الفعل الامر ,المضارع.

Mål

Målet med arbetet under läsåret är att stärka elevens förmåga att använda sitt modersmål på olika sätt och inom olika områden. 

Centralt innehåll och metod

Vi kommer att koppla ihop vårt arbete med det centrala innehållet genom att läsa vetenskaplig litteratur, som vi bearbetar utifrån både text och innehåll och gör egna språkliga och innehållsmässigt reflektioner. Vi kommer att jobba med språkliga klurigheter utifrån anpassade övningar. Vi kommer att göra nedslag i kultur och samhälle.Elevens skriftliga arbeten kommer  att presenteras genom power point  framför gruppen.

Syfte

Vi kommer att rikta in oss på alla de syften som läroplanen säger, och koppla olika typer av arbeten till dessa syften.

Tidsperiod

Läsåret 2019-2020


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Aktuella samhällsfrågor i områden där modersmålet talas, i jämförelse med liknande frågor i Sverige.

Matriser i planeringen
Modersmål år 7- 9
Uppgifter
Uppgift 1