Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

3

Åk 3 2021 - Framåtsyftande planering - Individuell utvecklingsplan

Långsjöskolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 2 september 2021

Hur gick det?

Utvärderingen av dina uppsatta mål visar:

 

Var är vi?

Se elevens självskattning samt bedömningsunderlag.

 

Vart ska vi?

Prioriterade utvecklingsområden:

Eleven vill förbättra:

-

-

-

-

 

Lärarens kommentar, utöver elevens egna förslag:

Svenska

Läsa

Eleven läser texter med flyt och förståelse där helordsläsning är den dominerande avkodningsstrategin.
Eleven korrigerar sig själv vid behov.
Eleven högläser elevnära skönlitterära texter och återger handlingen muntligt.
Eleven högläser elevnära faktatexter och återger innehållet muntligt.
Eleven läser längre texter på egen hand och visar förståelse för innehållet genom att besvara frågor.

Skriva

Eleven skriver läsligt med gemener och versaler.
Eleven skriver berättande texter med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Eleven skriver beskrivande texter där innehållet klart framgår.
Eleven kan stava många för eleven vanliga ord.
Eleven markerar meningar med stor bokstav, punkt och frågetecken i egna texter.

Tala/samtala

Eleven kan berätta om något som den varit med om inför en grupp.
Eleven kan lyssna på och följa instruktioner i flera led.


Matematik

Eleven har automatiserat addition och subtraktion 0 - 20 med tiotalsövergång.
Eleven har automatiserat multiplikatiosntallerna 2, 3, 4, 5 och 10 inom svarsområdet 0-20.
Eleven har kunskaper i att dividera med 2, 3, 4, 5 och 10. 
Eleven kan addera och subtrahera med skriftlig räknemetod 
Eleven kan arbeta med enkla räknesagor och problemlösningar (rita, skriva matematiskt och skriva svar)
Eleven kan analog och digital tid.

Engelska

Elevena kan säga enkla ord och meningar som går att förstå.
Eleven kan förstå enkla ord och meningar i text.
Eleven kan skriva enkla ord och meningar.
Eleven kan följa enkla muntliga instruktioner.

 

Hur gör vi?

Skolan ska:

Kontinuerligt följa upp och och stötta elevens kunskapsutveckling tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. För att synliggöra lärandet använder vi oss bl a av Seesaw, vår digitala kommunikationsplattform.

Eleven:

- kommer i tid till lektionerna
- tänker på arbetsronivåerna
- lyssnar vid lektiosngenomgångar
- arbetar på lektionerna
- ansvara för sina läxor

Vårdnadshavaren kan bidra med:

- stötta vid läxläsning
- hjälpa till bokval (vid behov)
- följa sitt barns skolarbete, samt ta del av information från skolan (t ex veckoplanering) med hjälp av Seesaw.

 

Om extra anpassningar finns. Se i Unikum under "Extra anpassningar


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback