Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3 - 5

EQ, SO, Jämställdhet och Genus

Högadalsskolan F-6, Härryda · Senast uppdaterad: 17 januari 2020

Vad skiljer oss åt och vad har vi gemensamt?

Jämställdhet och Genus

 

Vi skall titta på vad som skiljer en man och kvinna och vad vi har gemensamt. Varför har vi olika förutsättningar och hur kan vi själva bidra till ett mer jämställt samhälle.


Vi skall lära oss att identifiera medfödda och betingade likheter och olikheter. Hur vi behandlas och uppfostras beroende på könstillhörighet. Se det patriarkala samhället som byggs upp under årtusenden.

 

Vi skall lära oss detta för att själva kunna göra val för att främja jämställdheten och motarbeta det patriarkala påtvingade strukturer som vi lever efter idag. För att upptäcka mönster i uppfostran och hur vi ser på män och kvinnor. 

 

 

 

Vi kommer träna på att se verkan och följder, upptäcka dolda motiv, inlärda motiv. Vi kommer öva på att argumentera och på vår slutledningsförmåga samt att se samband mellan teori och verklighet.

Informationssökning på nätet samt intervjuteknik och observera den egna familjen.

 

Vi går igenom vad som skiljer oss och förenar oss rent kroppsligt.

Vi kommer skapa ett fiktivt tvillingpar, en tjej och en kille, som vi kommer följa från födsel till döden. Där kommer vi titta på hur man uppfostrar och pratar med barn beroende på kön, vad det finns för kläder, hur man inreder deras rum, fritidsintressen, studier, jobb, bilda familj/ mamma- och papparollen, livskvalitet, skillnad i vården när vi blir sjuka, pension, och död. 

 

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback