Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi, Geografi, Kemi, Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Hållbar utveckling 2020

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

I det här området kommer vi att fokusera på hållbar utveckling ur olika perspektiv. Vi kommer att kolla på de globala målen och diskutera hur vi och andra påverkar den hållbara utvecklingen. Vi kommer även att fundera och resonera kring förbättringar och lösningar för att kunna bidra till hållbar utveckling.

Mål för arbetet

När du är färdig med arbetsområdet ska du:

Biologi & Kemi

känna till hur människans användning av energi- och naturresurser påverkar den hållbara utvecklingen.
kunna ge exempel och resonera kring hur en produkts livscykel kan förbättras för att bidra till hållbar utveckling

Kemi

känna till en produkts livscykel. (kemiska processer vid framställning och återvinning, användning, restavfall)

Samhällskunskap och Geografi

ha en uppfattning om jordens befolkningsutveckling.
veta vilka faktorer som styr var människor bosätter sig.
ha kunskap om hur jordens befolkning är fördelad; storstäder, i- respektive u-land, glesbefolkade samt tätbefolkade områden etc.
ha en uppfattning om vilka faktorer som påverkar födelse- och dödstal i ett land.
veta vad familjeplanering innebär.
kunna redogöra för typiska drag i befolkningsutvecklingen i u- respektive i-länder.
funderat över den orättvisa resursfördelningen i världen.
reflekterat över hur olika länder, samhällen och marknader påverkar ett lands utveckling.
fått möjlighet att resonera om vilka möjligheter ett land har att ta sig ur fattigdom.
ha kunskaper om internationella organisationers roll, syfte och begränsningar för att utföra sitt arbete i utvecklingsländer.
känna till var och hur en vara produceras och konsumeras samt hur varan transporteras under sin livscykel.
känna till faktorer som påverkar en varas handelsmönster.
ha undersökt hur en varas produktion,transport och handelsmönster påverkar människa, samhälle och miljö.

 

Svenska

ha argumenterat och framfört åsikter, slutsatser samt reflektioner kring din analys om ditt utvecklingsland.

Arbetsgång

 • Genomgångar i kemi, geografi och samhällsvetenskap.
 • Studiebesök på värmekraftverk
 • Diskussioner
 • Grupparbete
 • Film
 • Minikoll
 • Individuella inlämningar
 • Texter

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • resonera kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar den hållbara utvecklingen.
 • förklara och beskriva en produkts livscykel och resonera kring eventuella förändringar som skulle bidra till hållbar utveckling.
 • söka, samla samt använda information via nätet.
 • kunna ge exempel på, beskriva och redogöra för viktiga system och samhällsstrukturer.
 • förstå samt använda nya ord och begrepp i arbetsområdet när du diskuterar, besvarar frågor och skriver egna texter.
 • kunna beskriva orsak ( orsakerna till varför en förändring sker) och verkan ( följderna av en förändring).
 • jämföra och dra slutsatser, d v s se likheter och skillnader mellan länder i olika utvecklingsfaser/ i- och u-land.
 • reflektera kring demografiska, ekologiska, sociala, ekonomiska samt politiska frågor.
 • delta i de muntliga diskussionerna genom att svara på frågor och dela med dig av dina egna åsikter.
 • argumentera och framföra åsikter, slutsatser samt reflektioner kring din analys om ditt utvecklingsland

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
NO
Utvecklingsprognos.
Svenska: Muntlig framställning
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback