Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering PÄRLAN VT 20

Ringblomman, Örebro · Senast uppdaterad: 18 mars 2020

Glanshammars förskolor Läsåret 2019/20 Läslyftet: Teknik i barnlitteraturen, Boksamtal om naturvetenskap.

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från läslyftet arbeta med Naturvetenskap, teknik och språkutveckling .I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering.

Vi är en stor förskola med många avdelningar och arbetslag. Det är viktigt att se sig om en del av helheten, I sin lilla grupp men ändå i ett stort sammanhang. Bra med avstämning på fredagar både på husmötet men även tillsammans med Paviljongen. Vikten av att hjälpas åt över huset men också mellan avdelningarna

2.  Nuläge

  - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

Vi har en helt ny barngrupp i 1-2års åldern. Vi har använt oss av föräldraaktiv inskolning. I nuläget är det 14 st inskolade barn och i slutet av mars kommer vi ha 15st inskolade barn. Vårt fokus i början kommer vara att skapa trygghet i gruppen och jobba för en bra sammanhållning.

  -Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi?

Vi har två stora rum och två mindre. Vi strävar efter att ha en tilltalande och tillåtande miljö. Vi har ett rum som kommer användas som ateljé/teknikrum där det behövs mer vuxenstöd, i de andra rummen kan barnen vara mer självgående. Vi skapar miljöer som inbjuder till samspel i barngruppen. Kan vara rollekar, danslekar, bokläsning, bygg- och konstruktionslekar.

Vi skapar tema väggar efter varje Babbels speciella egenskap.

  - Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Vi är tre pedagoger med lång erfarenhet inom förskolan. Ulrika är förskollärare och utvecklingsledare. Nina och Julia är barnskötare. Förskolläraren har det övergripande ansvaret för verksamhetsplaneringen men alla tre har ansvar för att det följs och genomförs.

3. Mål 

  - Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

Vi kommer att arbeta med läslyftet, där vi kommer hålla fokus på jämställdhet och teknik. Vi har valt att jobba med boken "Dadda hälsar på".

 Tekniken i boken vi valt är ganska smal, men vår förhoppning är att det kommer att väcka ett ännu större intresse för babblarna hos barnen. Figurerna kommer finnas med oss under hela vårterminen och i olika projekt. Tekniken som speglas i boken är öppna och stänga, vilket kan förknippas med hej och hejdå som är aktuellt för barngruppen just nu.

   - Varför? Syfte? Förväntade effekter?

Att vi väljer att arbeta med Babblarna är för att Vi pedagoger har sett att barnen är väldigt intresserade av babblar-figurerna. Flera känner igen dem hemifrån, kan namnen på dem och känner igen musik och dans.

Idag är vår miljö begränsad då dörrar har säkerhetslås. Vi försöker ge barnen andra möjligheter att få prova på att öppna och stänga, genom till exempel en tekniktavla. Genom vårt arbete med babblarna kommer barnen få möta olika tekniker och på så sätt bli medvetna om vardaglig teknik.

Babblarnas namn och sätt att prata på är uppbyggt för att hjälpa barnen i deras språkutveckling genom att barnen härmar babblarna och på så sätt lär sig olika melodier och betoningar i sitt egna språk. Babblarna har också egna TAKK-tecken vilket ytterligare stärker de yngsta barnen i deras språkutveckling.

  Vi tycker att babblarna är genusneutrala. Ingen figur är stereotyp utan kategoriseras efter vad de tycker är intressant.

Vi ser att Babblarna kan användas i hela verksamheten för att täcka alla läroplanens områden. Babblarna är sex stycken små färgglada figurer som används för att på ett roligt och spännande sätt främja bla. barns språkutveckling. Varje enskild babbel står för olika delar ur läroplanen:

Babba- språk

Bibbi- matematik

Bobbo- rörelse/motorik

Dadda- natur, miljö och teknik

Diddi-  kreativt skapande

Doddo- värdegrunden

Figurerna står för olika egenskaper och kan visa på att alla är olika men alla är lika värda.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016

 

 

4. Förhållningssätt 

   -Vilket förhållningssätt har vi i de olika rutinsituationerna ex hallen, matsituationen, vilan?

Vi har gjort ett rutinschema där det står vem som gör vad. Vid till exempel dukning, bäddning, raster, planeringar etc. Vi har ett öppet klimat där vi pratar med varandra om situationer som uppstår och hur vi ska tänka och handla.

  -Hur skapar vi goda undervisningsmiljöer? 

genom att vara närvarande och inspirerande. Ha en tydlig miljö med inspirerande och tillgängligt material

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta?

Barnen har väckt vårt intresse för Babblarna. De har blivit våra inspiratörer. Babblarna är för oss en ny bekantskap.

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Vi kommer att fortsätta observera barnen och genom att vara närvarande blir vi mer delaktiga. Genom att vara aktiva medinspiratörer tillsammans med barnen hoppas vi att kunna fånga deras intressen och bygga vidare på det.

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
  Sker varje vecka på avdelningsplaneringen. Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg  att sätta etikett på inläggen.

 

* Ta många foton och filmer, kortare anteckningar på vad barnen gör och säger

* Gör pedagogiska dokumentationer ofta, för att se åt vilket håll projektet går

* Dokumentera barnens lärande och utveckling i lärloggar och bloggen på Unikum.

* Göra dokumentationen synlig och levande för barnen genom att sätta upp bilder på de olika temaväggarna.

* Gör en utvärdering vid terminens slut, vart hamnade vi?

 

 

 

Tilldela den pedagogiska planeringen och skriv direkt i mallen.

Denna blir då offentlig för alla.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback