Skolbanken Logo
Skolbanken

2.2 Matematik VT 20

Tallbackens förskola, Nykvarn · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildningen. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet.

Avdelning

Gula avdelningen 

Prioriterat mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Nuläge

Alla i arbetslaget har ett medvetet förhållningssätt som innebär att  vi arbetar aktivt och kontinuerligt med gruppen. Vi reflekterar och undersöker vardagsmatematiken. På samlingar och vid olika aktiviteter.

Utveckling pågår när barnen

 När barnen får undersöka, reflektera och leka med matematiken. Att vi pedagoger uppmanar barnen att se matematik. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

 Att barnen får använda matematiken för att undersöka , reflektera och pröva på olika lösningar och situationer. 

Vi vill att barnen ska bli/vara nyfikna på matematik. 

Så här ska vi följa upp

 Reflektioner i arbetslaget, dokumentation i barnens lärloggar på Unikum. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.


Läroplanskopplingar

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter