Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Vikt, volym och skala

Norra Ängby skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 mars 2020

Området kommer att handla om vikt, volym och skala. Vikt och volym kan uttryckas med olika enheter. Volym kan också uttryckas med kubik. Hur gör du när du gör enhetsbyte inom vikt och volym? Du avbildar något exakt, men i en annan storlek. Det kan avbildas som en förstoring eller som en förminskning av ett objekt. Med mikroskop förstoras verkligheten, på en karta har verkligheten förminskats. Som ett exempel kan nämnas att skolkartan över Europa har skalan 1:3 miljoner.

Det här förväntas du kunna efter arbetsområdet:

-Förstå begreppet skala

-Kunna räkna med skala

-Metod för enhetsbyte inom olika enheterna för vikt och volym

-Använda sambandet liter-kubikdecimeter och milliliter-kubikcentimeter

 

Begrepp:

Skala

Förminska

Förstora

Ton

Kilogram

Hektogram

Gram

Liter

Deciliter

Centiliter

Milliliter

Kubikcentimeter

Kubikdecimeter

Kubikmeter

 

 

Du kommer att få arbeta med:

Matteborgen 6B s. 36-47

Eldorado 6A s. 88-91

Eldorado 6B s. 31-40

Arbetsblad

Laborativt material

 

Så här testas dina kunskaper efter arbetsområdet:

MITT RUM  

Mät ditt rum och gör en tabell där du för in måtten av det du mäter (se exemplet här nedanför). Gör sedan en ritning av ditt rum i en skala som du anpassar till ett A4 papper. Det går lättast om du mäter allt i m och dm. På ritningen mäter du sedan i cm och mm. Rita in fönster, dörrar, hyllor, skåp, säng, bord och stolar etc på rätt plats.

 

Exempel: Skala 1:20. När man gör en ritning i skala 1:20 förminskar man allt 20 gånger.  

Föremål  verkligheten  På ritningen  

Låda              1 m                    5 cm 

Pennställ      1 dm                  5 mm 

 

Lämna in ritning av ditt rum och tabell med måtten till skolan. Senast  fredagen den 27/3. 

 

 

Om du vill träna mera på egen hand eller varit borta någon lektion:

Matteborgen 6B s. 132-138 

Eldorado 6A s. 148-149 

Formelsamling: Eldorado 6B s. 162 (volym), Matteborgen 6B s. 156 (skala), s. 157 (vikt och volym) 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.

Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Matriser i planeringen
Vikt, volym och skala
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback