Skolbanken Logo
Skolbanken

TEST Ögonstenar grundplanering 5

093051 Förskolan Brunnsmästaren, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 23 januari 2020

Ny termin - pedagogernas förberedelser inför terminen

 

Projektplan

 

 

 

Bakgrund

 

Hela Johannes enhet arbetar utifrån ett gemensamt tema ”hållbara relationer och digitalitet”. I våra inledande workshops erbjöds barnen olika material och utmaningar. I detta arbete kunde vi se att barnen visade intresse för kartor och att dela med sig av sin närmiljö till varandra. Barnen har undersökt hur deras rörelse i den fysiska världen återspeglas i digitala kartor och visat vägen för varandra till sina portar med hjälp av kartorna och sin egen kunskap om närmiljön. Ett annat intresse som varit starkt hos barnen är undersökandet av ljud. De har testat att framställa ljud på olika sätt och med olika material och reflekterat över vad det är som gör att det låter olika. Vi tänker oss att dessa intresseområden möts i arbetet med barnens närmiljö, exempelvis genom att vi börjat undersöka vilka ljud som finns i staden omkring oss.

 

 

 

Syfte

 

Syftet med projektarbetet är att barnen ska få möjlighet att skapa hållbara relationer till varandra och till sin närmiljö. Barnen ska utifrån sina egna förkunskaper, intressen, tankar och frågor om sin närmiljö ges möjlighet att observera, förundras, undersöka och söka svar tillsammans.

 

 

 

Begrepp

 

Närmiljö: i vårt projektarbete vill vi definiera närmiljö som både den fysiska miljön som omger oss - staden, parken, barnens hus, affären osv. men även den känslomässiga miljön som barnen upplever. I detta avseende kan närmiljön bl.a. vara ett landställe, släkt och vänner, platser eller upplevelser som är viktiga för barnen.

 

Hållbara relationer: Relationer skapas när barnen möter varandra och sin omgivning. Barnen har relationer till varandra, till oss pedagoger, till miljö och material och till närmiljön runt om oss. Hållbara relationer:

 

är lustfyllda

 

är kooperativa – barnen samarbetar och ser varandra(s kunskaper) som en tillgång som de kan använda för att lösa problem.

 

bygger på omsorg och ansvar för varandra, material och miljön

Tid: JANUARI

 
Hur startar vi upp projektet igen efter jul?

Reflektera kring följande frågeställningar, använd er av analysen kring Uppföljning 2 för er planering.

Formulera era tankar:

1. Fundera om projektplanen behöver ändras, förtydligas eller skrivas om?

- Vårt målområde är:

- Vårt syfte är:

- Vår metod är:

- Pedagogerna frågeställning (generativ fråga) är:

- Andra frågor:

- Läroplansmål (högst fyra st.):

- Förmågor som vi vill att barnen ska utveckla under projektet:

2. Behöver vi backa tillbaka till höstterminens arbete? Göra återblickar med barnen?

3. Fundera på om det behövs några nya "triggers"?

4. Är det något vi vill förändra, fördjupa eller bredda i vårt projekt?

5. Använd er av de återkommande didaktiska frågorna för att planera er undervisning.

 

Skriv en plan kring hur ni startar upp projektet igen efter jul

6. Skicka ut projektplanen igen till era familjer om ni ändrar i den

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. Ej klart, Reflektion och analys, Uppföljning 3

 

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter