Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 6

Språkutveckling med Alfa-Beta

Backen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Språkutveckling med Alfa-Beta. Vi fokuserar främst på alfabetet och hur de olika bokstäverna låter samt ser ut. Vilka bokstäver finns det? Vilka bokstäver kan vi koppla till våra namn? Vilka ord har liknande ljud som bokstäverna? Även fokus på munmotorik och förmågan för berättande.

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering
  Vi fokuserar på hur bokstäverna låter och ser ut.
  Barnen ska bekanta sig med alfabetet och kunna koppla en eller flera till sitt namn eller ord. Träna munmotorik samt sin egen förmåga att berätta och ge en förståelse hur man kan föra samman ord i både tal och skrivspråk.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Bekanta oss med skrivspråket i främst skolförberedande syfte. Utveckla munmotorik för att ge ett mer nyanserat talspråk samt ge utrymme för barnen att bekanta sig med sin egen röst och berättande. Visa vad de kan skapa genom sitt talspråk. 

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  I mindre grupper vid två tillfällen i veckan, under 4 veckor.  Vi introducerar olika bokstäver och alfabetet, hur vi kan föra dem samman. Hur de låter och hur munnen rör sig när vi uttalar dem. Vi utvecklar en förståelse för språket genom att läsa sagor gemensamt etc. Men ger även utrymme att skapa egna berättelser tillsammans. 


 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  I mindre grupper
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Barnen på Vallmo/Blåklint

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Pedagogerna på Vallmo/Blåklint

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

  Barnen ska känna igen alfabetet och några av bokstäverna där. Få en förståelse för både tal och skrivspråket, hur man kan använda sig uttav bokstäver för att skriva och ord för att berätta. 

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback