Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

PP - Språket som nyckel - Dungen

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 25 februari 2020

PP - Språket som nyckel - Dungen

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Språket som nyckel / Alla får åka med

Tidsperiod: Jan-Feb 2020

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1-2

År och datum: 200128

Planeringen Upprättad av: Helene & Jossi

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språket som nyckel med utgångspunkt i vår projektsaga Alla får åka med.
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för berättelser, bilder & texter i olika medier, såväl digitala som andra,

samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi vill ge barnen verktyg för att lära sig tolka, ifrågasätta och samtala om texter, bilder & berättelser.
Barnen ska få uppleva och skapa en förförståelse för ett källkritiskt tänkande.
Genom att erbjuda en stimulerande miljö ges barnen möjlighet till att utveckla sitt språk.

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer att erbjuda sagan i olika miljöer och i olika uttrycksformer.
Vi lär genom leken, där barnen ges möjlighet till att fantisera, imitera & bearbeta.

Genom digitala verktyg - Green screen - kommer barnen att få uppleva och vara i sagan.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- Genom de tre dokumenten, dokumentationer i form av foton och i Unikum kommer vårt arbete & barnens lärande att synliggöras.

 

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
- Barnen har genom bok, projicering, sagolådor- & påsar fått möta, ta del av och reflektera över sagan. Sagan har bjudit in till och inspirerat barnen till lek, samspel & kommunikation.

Mycket sjukdomar & frånvaro bland oss pedagoger har lett till att vi inte hunnit med att skapa i Green Screen tillsammans med barnen.

 

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- Då undervisningen skett genom leken har barnen haft inflytande i sitt lärande, där vi pedagoger funnits med och utmanat.Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Barnens intresse för sagan har bidragit till resultatet, då den varit levande i hela utbildningen. Genom dokumentationer kan vi se att vi nått våra förväntade resultat.Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
- Vi fortsätter vårt arbete med sagan och låter den inspirera barnen till lek.Utvärderingen gjordes av:

 Helene, Jossi & Ulla

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback