Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt_2020/2021_Smulan

213241 Förskolan Rödkulla, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 4 februari 2020

Hållbar Framtid Lika-Olika-Unika Syfte: Vi på Herrängens förskolor vill öka förståelsen och empatin för varandra och vår miljö. Att vi tillsammans upptäcker och undersöker värdet av att vara lika-olika-unika. Genom att: Tillsammans Upptäcka och undersöka hur det är att vara lika, olika och unika Barnen ska genom demokratiska former vara delaktiga, känna ansvar och få upplevelser av att de kan påverka. Att vi alla utvecklar vår förståelse för vad hållbar utveckling kan vara utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Vi skapar positiva och kreativa erfarenheter tillsammans med våra barn och föräldrar om vad Hållbar framtid kan vara/bli för oss på Herrängens förskolor. Utgångspunkter: Barnkonventionen, de sju diskrimineringsgrunderna, verksamhetsplanen, nya läroplanen 2018. Fokusområden/lpfö : Leken och digitalisering Hur skapar vi förutsättningar för lek? Hur skapar vi förutsättningar för digitalitet? Utforskningsbar fråga/frågor: Hur samspelar barnen med varandra? Våra värdeord; Respekt, Glädje, Delaktighet, Ansvar, Samarbete, Trygghet, Tillit, Demokrati, Inflytande, Empati

  1. Pedagogiska perspektiv:
Intryck-  det vi får utifrån- upplevelser, information,
inspiration, pedagogisk miljö.

Uttryck – det vi ger uttryck för- i tanke, ord och handling och i olika material(hundraspråkligheten)

Avtryck- spår som något lämnar i oss, som vi lämnar efter oss eller vill lämna efter oss.

  

Projektbeskrivning:  

Vårt syfte: Vårt syfte är att ge barnen möjlighet och förutsättningar att samspela med varandra. Att skapa en förståelse för varandras olikheter och likheter. 

 Vår metod:  vi arbetar tillsammans med barnen i stor och liten grupp. Gruppindelningen sker oberoende av ålder och förändras ständigt. Vi uppmärksammar olika sorters känslor genom att prata om olika bilder och läsa böcker tillsammans med barnen. Vi spelar teater med handdockorna Ruffe och Snigeln (som ofta hamnar i olika känslostämningar). På avdelningen har vi skapat en vägg med bilder som visar på hur olika vi människor kan se ut. Vi använder även bilder på barnens ansikten för att uppmärksamma våra likheter och olikheter. 

Vi skapar en miljö som ger förutsättningar för lek och samspel mellan barnen. 

Snäckorna som bor inne på Smulan är ett exempel på ett sätt att skapa förutsättningar för samspel. Tillsammans får barnen bygga upp snäckornas miljö, mata dem och se till att de har vatten och fuktig luft. De tre olika snäckorna är precis som vi människor olika och unika till sitt sätt och utseende.

Samtidigt ger snäckorna barnen en förståelse för hur de lever i naturen.

Vår frågeställning:   Hur samspelar barnen med varandra? Hur lyfter vi varandras olikheter och likheter?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1