Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik och språk Block II

Vedums förskola, Vara - slutgallrad · Senast uppdaterad: 4 mars 2020

-Ett utvecklingsarbete för att öka barnens matematiska förmåga och kunnande -Ett utvecklingsarbete för att öka barnens språkliga förmåga och kunnande

 

 

                                                                 Matematik och språk  

                                                                Syfte

 Vi är väldigt medvetna om barnens språkbehov och det är viktigt att även dom barnen som inte kan språket får verktyg att kommunicera.

I matematiken har vi jobbat med att synliggöra sambandet mellan siffran och talet samt upptäcka återkommande mönster.

 

 Mål

 

 *Verksamheten/förskolan ska sträva efter att möta varje barn utifrån dess behov, samt stimulera och vidareutveckla språket på olika sätt.

*Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal , ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.

*Arbetslaget ska: Väcka barnens nyfikenhet och ge dom verktyg att kommunicera och göra sig förstådda. Vi pedagoger stöttar barnen vid språksvårigheter och använder oss ofta av passiv och aktiv korrigering.

 *Arbetslaget ska även utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik.

 

 

 

                                                                            Metod

 

Barnen har visat intresse för bokstäver och många övar sig på att skriva sitt namn eller tränar på att skriva bokstäver.

 Vi har jobbat med mattestenciler där barnen fick försöka se samband mellan färg och tal samt räkna ut enkla tal.

 Dom har även skapat mera avancerade figurer mha pärlplattor där det gäller att hålla koll på raderna och räkna.

 I de olika momenten har barnen även börjat samarbeta mera.

 I språket jobbar vi med aktiv korrigering vilket vi har sett har gett resultat.

 Vi har även tränat på motsatsord och sammansatta ord.

 Eftersom barnen varit så intresserade av bokstäver har vi börjat göra armband med deras namn på där dom själva försökte hitta sina bokstäver.

 Sitt personliga tecken kan dom flesta barnen nu, och dom kunde även en del kompisars tecken.

 Målet nu är att fler barn lär sig teckna sina kompisars personliga tecken.

 Vi har även börjat introducera bokstäver där vi ber barnen komma på exempelvis ord som börjar på bokstaven A.

 På vilan har vi då tittat på ”Bokstavslandet”, ”Livet i matematiklandet”  och lyssnat på sagor på UR och polyglutt.

 Barnen tycker om rim&ramsor samt sånger så även där tränas språket.

 Ett annat moment är ju alla samtal och diskussioner man har med barnen, där utvecklas språket mycket.

 

Dokumentation

*Barnens alster

*Unikum

*Intervjuer och samtal dokumenteras skriftligt

 

 

 

Utvärdering

 

 Vi tycker att barnen har fått en större förståelse för sambandet mellan antal och siffror samt de geometriska formerna.

 Samarbetet har ökat mellan olika barn när dom jobbat med bla matematiska uppgifter.

 Vi har jobbat aktivt med språket och att ge barnen ett språk att använda och speciellt de barnen som behöver utöka sin förståelse och sitt språk och att de kan göra sig förstådda.

 Vi tycker även att den passiva och aktiva korrigeringen har fungerat bra.

 Barnen har fått större språklig förståelse och visat stort intresse för det skriftliga språket.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback