Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Beslutsfattande & politiska idéer åk.5

Parkskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 16 mars 2020

Visste du att du kan vara med att påverka utvecklingen i skolan och i samhället? Det kallas för demokrati och detta ska vi lära oss mer om.

Syfte

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.  
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor

 

Konkretiserade mål

 Du ska få lära dig:

 • Hur demokrati fungerar på olika plan i Sverige, från riksdagsval till elevråd och klassråd. 
 • Skillnaden mellan representativ demokrati och direkt demokrati
 • Olika demokratiska sätt som man kan använda för att påverka beslutsfattandet, utöver val av representanter.
 • Ta ställning i en fråga
 • Kring politiska val och partier i Sverige
 • Vad riksdag och regering gör i Sverige 
 • Skillnaden mellan demokrati och diktatur
 • Hur man håller ett möte
 • Begrepp inom ämnesområdet

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med detta genom att:

 • läsa olika texter och svara på frågor
 • ha gruppdiskussioner 
 • se filmer som vi sedan reflekterar och diskuterar tillsammans i klassen
 • gemensamt utöva demokrati, lösa problem genom att pröva egna idéer för att kunna påverka olika beslut, ha verkliga omröstningar i klassen om olika elevnära frågor

 

Bedömning

 

Skriftlig bedömningsuppgift i slutet av arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter