Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Hållbar utveckling - Det svänger i komposten

Västra Ramlösa skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 4 februari 2020

Tillsammans gör vi en musikal om vikten av att sortera våra sopor rätt. Vi delar med oss av våra kunskaper i flera föreställningar!

Syfte- förmågor och kunskaper som kommer att utvecklas:

Du kommer att utveckla

 • din analysförmåga genom att träna på att förstå olika samband i naturen.
 • dina kunskaper om nedbrytare och hur en kompost fungerar.
 • ditt intresse och engagemang för hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. 
 • ditt ordförråd genom att lära dig använda och förstå biologins begrepp inom nedbrytning.
 • din kommunikationsförmåga genom att dramatisera, sjunga och göra rörelser.
 • din procedurförmåga genom att skapa rekvisita och kostymer med hjälp av olika estetiska tekniker.
 • dina relationer med dem som går i de andra förskoleklasserna.
 • din scenvana och att våga uppträda inför publik.

Undervisningen i förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas behov och intressen samt i det kunnande och de erfarenheter som eleverna tidigare har tillägnat sig, men också kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya upptäckter och kunskaper. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning. 

Undervisning och arbetsgång:

Vi kommer att: 

 • träna på och framföra drama, sånger och rörelsesånger.

 • arbeta i blandade grupper.

 • träna på namnen på de elever du lär känna i gruppen.

 • lära oss om nedbrytarna i komposten.

 • diskutera hållbar utveckling genom att samtala kring vad som händer med våra sopor som sorteras rätt.

 • skapa kostymer och rekvisita.


Läroplanskopplingar

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.

Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter