Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Geometri åk 5

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om olika geometriska figurer och kroppar. Du kommer att arbeta med att definiera olika objekt och jämföra dem med andra samt lära dig hur du kan beräkna area, omkrets och volym.

Geometri 

Årskurs 5

Området kommer att sträcka sig över cirka 7 veckor, 2 veckor innan jul och 5 veckor efter jul. 

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • förmågan att formulera och lösa matematiska problem.
 • förmågan att använda metoder för att lösa rutinuppgifter inom geometri, t.ex. area och omkrets.
 • förmågan att värdera olika strategier och metoder.
 • förmågan att föra och följa resonemang.
 • förmågan att förstå och använda matematiska begrepp..

Mål - Efter avslutat område ska du kunna ...

 • kunna namnge två - och tredimensionella objekt.
 • kunna beskriva två- och tredimensionella objekt med matematiska begrepp.
 • kunna jämföra olika geometriska objekt.
 • kunna konstruera geometriska objekt. T.ex. kunna rita en cirkel med hjälp av passare.
 • kunna benämna om en vinkel är trubbig, rät eller spetsig.
 • kunna uppskatta och mäta vinklar med gradskiva.
 • kunna mäta omkrets och area.
 • kunna rita figurer med en bestämt omkrets och area.

Centralt innehåll - Du kommer att arbeta med ...

 • geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock.
 • egenskaper hos geometriska objekt.
 • konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. 
 • skala och dess användning i vardagliga situationer.
 • skala, förstoring och förminskning.
 • symmetri.
 • metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
 • jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area,och vinkel med vanliga måttenheter. 
 • mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Arbetsformer - Du kommer att ..

 • träna i grupp/i par/i helklass samt enskilt.
 • arbeta träna muntligt och skiftligt.
 • träna i ma-boken Favoritmatematik. 
 • träna digitalt i övningar som läraren gett dig på Favoritmatemtik. 
 • arbeta med laborativt material.
 • genomföra exit tickets.
 • träna på ett matematiskt problem i veckan.
 • träna på veckans begrepp i skolan och som läxa.

Bedömning - Du kommer att bedömas utifrån hur du ...

 • löser enkla problem genom att välja och använda strategier och metoder.
 • beskriver tillvägagångssättet.
 • visar kunskap om  grundläggande matematiska begrepp och 
 • väljer  och använder matematiska metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom området bråk.

 

Du kommer att bedömas utifrån flera bedömningsuppgifter under området som din lärare kommer att förbereda dig inför.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Geometri åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter