Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

Sannolikhet och statistik

Dackeskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Sannolikheten handlar om beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkningar av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar. Statistiken handlar om att kunna beskriva och granska statistiska metoder och resultat.

Pass

Det här ska du lära:

Det här ska vi göra/Aktivitet:

1

 

Utfall och sannolikhet samt odds:

Beräkna sannolikheter;

Förstå sambandet mellan odds och sannolikheter i spelsammanhang;

 

Arbetsblad;

Bok

2

 

Sannolikhet och riskbedömning:

Beräkna sannolikheter;

Göra undersökningar och uppskatta sannolikheter utifrån statistiska material;

 

Arbetsblad;

Bok

3

 

Sannolikheter med diagram:

Beräkna sannolikheter;

Beräkna sannolikheter för slumpförsök i flera steg;

 

Arbetsblad;

Bok

4

 

Beräkna sannolikheter för slumpförsök där sannolikheten är beroende av tidigare slumpförsök;

 

Arbetsblad;

Bok

5

 

Tolka, rita och kritiskt granska olika slags diagram;

 

Arbetsblad;

Bok

6

Tolka och beräkna lägesmåtten medelvärde, median och typvärde;

Arbetsblad;

Bok

7

 

Skilja mellan en totalundersökning och en stickprovsundersökning;

Betydelse av bortfall;

 

Arbetsblad;

Bok

8

Repetition

Arbetsblad;

Bok

9

 

Repetition

Arbetsblad;

Bok

10

Prov 3 Sannolikhet och Statistik

 

Ti

Samtal och kompletteringar

 


Läroplanskopplingar

Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.

Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.

Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.

I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Prov: Sannolikhet och statistik