Skolbanken Logo
Skolbanken

Trollets pedagogiska planering fokusområde matematik vt-20

Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Vi riktar nu lärfokus mot matematik. Med hjälp av olika upplevelser och uppdrag får barnen erfara och lära matematik i sagans värld!

Varför? 

Genom observationer ser vi att barnen är intresserade och nyfikna på geometriska former samt siffror och räkning. Förra året arbetade vi med bland annat mätning, vägning och sortering. Vi vill också ta bara på barnens intresse för skriftspråk och sagoberättande från föregående fokus, språk, genom olika kommunikationsmedel (ex skyltar) samt matematiksagor.

Utifrån detta har vi valt tre mål från förskolans läroplan Lpfö-18:

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Vad? 

Genom olika upplevelser och uppdrag i matematikens sagovärld observerar vi barnens olika intressen, förståelser och förmågor. Dessa blir grunden till hur vi går vidare urifrån det ställda målet. Detta är ett sätt att ge barnen inflytande i vår verksamhet samt genom att vi utgår från barnens tankar om vad och hur vi ska lära.

Vi använder oss också av barnens intresse och nyfikenhet kring skriftspråk och sagoberättande genom att arbeta med olika kommunikationsmedel, siffror, samt matematiksagor.

Vad ska barnen få erfara/lära på utbildningen? 

Vi får uppdrag från Månulvarna som behöver hjälp med att skapa skyltar och siffror till sin sagovärld. Vi riktar både miljöer och material såsom appar, spel och pussel mot matematik.

Vi använder oss av matematiksagor på exempelvis högläsningen eller i samlingar av olika slag.

Vår matematiska inriktning genomsyrar lek, sånger, skapande och annat barnen får erfara, både ”styrt och fritt”. 

Hur? 

Vi startar upp med att få ett brev från vår Tomtenisse som bott hos oss under julen. Nissen vill att barnen ska fotografera skyltar med olika former. Dessa samtalar vi om, vad betyder skyltarna? Hur kommer det sig att de har olika former såsom cirklar, trianglar, rektanglar med mera. Vilka skyltar vi behöver på Trollet? Villa skyltar behöver Månulvarna i sin värld? Dessa får barnen sedan skapa.

Barns upplevelser, handlingar och erfarenheter är starkt kopplade till de miljöer för lek, lärande och samspel som barnet vistas i. Lek, lärande och det sociala samspelet med barn och vuxna är i högsta grad förenat med de fysiska och sociala miljöerna inomhus som blir till en betydande och väsentlig del av barns lek och lärande (Sandberg, 2008).

Månulvarna behöver också hjälp att förstå matematik och siffror. Bokstäver har de lärt sig, men vad betyder siffrorna? Hur långt kan vi räkna och på vilka olika språk kan vi räkna? Ser alla siffror likadana ut i olika länder?

Barnen får möjlighet att utforska dessa begrepp på olika sätt, både genom vad vi som pedagoger erbjuder men också utifrån egna tankar, reflektioner och erfarenheter. På detta sätt synliggör vi barnens kunskaper både innan och efter arbetet i syfte att utvärdera om målet uppnåtts.

Enligt Vygotski och sociokulturell teori har kunskap alltid social och historisk bakgrund. Allt kunskapstillägnande sker i samspel med andra människor där generell kunskap så småningom blir individuell förståelse.

 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, hållbar utveckling, kulturell mångfald, flerspråkighet, estetiska lärprocesser samt motorik och hälsa.

Vårt normkritiska förhållningssätt genomsyrar varje dag på Trollet genom ständig medvetenhet och reflektion hos såväl vuxna som barn. Vi strävar efter normkreativitet då vi exempelvis utformar egna matematiksagor genom att utmana normer och stereotypa tankar och handlingar.

Estetiska lärprocesser blir en metod för att nå målet och vi skapar med hållbart material för att främja hållbar utveckling. Vi vill också erbjuda barnen olika material och tekniker.

Gällande flerspråkighet utvecklar vi barnens intressen och förståelse genom att utveckla räkning på olika språk samt stödtecken. 

Genom rörelse, såsom exempelvis dansprogrammering, får barnen utveckla motorik och koordinationsförmåga. Här kan vi använda oss av barnens populärkultur som vi inventerade under utvecklingssamtalen på hösten. Genom att röra oss  främjar vi barnens hälsa vilket även sker genom lekar, sång, musik och "äventyr".

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback