Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Svenska i åk 4

Kyrkskolan 4-6, Ludvika · Senast uppdaterad: 12 januari 2023

Genom att läsa och skriva många olika sorters texter och arbeta med olika sätt att lyssna, diskutera och tala kommer du att utveckla dina förmågor att läsa, skriva, lyssna och tala.

Vad ska vi lära oss?

 • Kommunicera i tal och skrift.
 • Läsa olika sorts texter.
 • Anpassa språket efter olika syften och sammanhang.
 • Skilja på och kunna formulera oss i olika typer av skrift.
 • Söka information från olika böcker och datorn.
 • Lyssna när andra talar.
 • Återberätta något upplevt.
 • Skriva olika sorts texter; berättelser, dikter, faktatexter mm.
 • Läsa igenom och korrigera texter vi själva har skrivit.

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

 • Läsa olika texter och böcker.
 • Skriva olika typer av texter.
 • Läsa igenom och korrigera egna texter, även utifrån feedback från vuxna och klasskamrater.
 • Skriva fint med en jämn handstil och på datorn.
 • Söka fakta och sammanställa detta skriftligt.
 • Arbeta med textbearbetning.
 • Redovisa muntligt.
 • Lyssna och vara aktiv vid genomgångar, samlingar och diskussioner.
 • Använda ordböcker och uppslagsverk.
 • Söka fakta på datorn.
 • Arbeta med källkritik
 • Anteckna med stödord det man läst eller hört för att sedan kunna återberätta.
 • Arbeta med läromedlen Läsning pågår, Röda tråden, Veckans ord och Gleerups svenska

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen sker utifrån hur väl du kan:

 • Skriva olika sorters texter så att andra förstår.
 • De vanligaste stavningsreglerna, skiljetecknen och ordklasserna.
 • Läsa olika texter högt och tydligt med flyt.
 • Berätta något högt inför andra med en fungerande inledning, innehåll och avslut.
 • Vara en aktiv lyssnare och hur väl du kan delta i diskussioner.
 • Använda dig av ordböcker och uppslagsverk och kan söka fakta på datorn.
 • Skriva fint för hand och hur väl du kan skriva en text på datorn.
 • Bearbeta och förbättra dina texter.
 • Läsa mellan raderna och svara på läsförståelsefrågor.

Hur du får visa vad du kan:

Genom att:

 • Läsa högt.
 • Skriva olika texter som både lärare och kompisar får läsa.
 • Svara på frågor utifrån texterna i boken Läsning pågår.
 • Svara på innehållsfrågor utifrån en läst text.
 • Redovisa olika arbeten muntligt.
 • Bearbeta och förbättra dina texter
 • Göra och lämna in uppgifter i Röda tråden och Veckans ord
 • Lyssna och reflektera utifrån andras redovisningar och ämnen vi diskuterat.

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter