Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik åk 4, cirklar

Wieselgrensskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 januari 2020

.•Tal och mönster •Längd och räknesätt •Tal och enheter •Schack •Algebra •Vektor

Undervisning

Vi kommer att ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika matematiska strategier samt hur man formulerar lösningar muntligt och skriftligt.

Vi kommer också att träna på att bedöma rimligheten i olika svar.

Du kommer att arbeta enskilt och ibland tillsammans med andra i Formula 4 för att befästa dina kunskaper.

Du kommer att arbeta med praktisk matematik för att få en mer konkret bild av olika uppgifter.

Du kommer att göra diagnoser under arbetets gång, som kommer att visa om du behöver träna mer på grundläggande begrepp eller om du behöver extra utmaning.

För arbetsminne och att träna algebra har vi lektioner även med Vektor och Nomp.

För problemlösningsförmågan har vi lektioner i schack.

I teknik arbetar vi med plus och minustecken.

De tre första kapitlen i Formula 4 handlar om dessa områden :

 • Tal och mönster
 • Längd och räknesätt
 • Tal och enheter

 Mål och bedömning

Du ska kunna:

 • upptäcka mönster i figurer och talföljder
 • jämföra och ordna tal efter storlek
 • läsa av och sätta ut tal på tallinjer
 • visa hur du gör när du försöker lösa problem
 • jämföra och mäta längd
 • välja och byta längdenheter
 • addera och subtrahera på olika sätt
 • känna igen händelser som leder till addition och subtraktion
 • välja lämplig metod när du löser problem
 • jämföra föremåls volymer och välja lämpliga enheter
 • jämföra föremåls vikter och välja lämpliga enheter
 • använda tal i decimalform
 • avrunda tal samt göra överslag i additioner och subtraktioner
 • visa olika sätt att lösa problem och bedöma svarens rimlighet
 • arbeta med multiplikation och division med uppställning

Läraren bedömer dina förmågor inom dessa områden genom diagnoser och skriftliga prov. Du blir också bedömd under lektionstid när du för ett matematiskt resonemang tillsammans med lärare eller med någon kamrat.                                                 

 

Mer om matematikboken

Vi arbetar utifrån boken Prima Formula 4. Den är uppdelad i sex kapitel. I början av varje kapitel finns en grundkurs, där lär vi oss grunderna för arbetsområdet. I slutet av grundkursen finns en diagnos som testar vad eleven kommer ihåg från kapitlet. Efter diagnosen följer två spår. I spår 1 har eleven möjlighet att repetera sådant som han/hon tyckte var svårt eller behöver träna mer på. I spår 2 har eleven möjlighet att utveckla och fördjupa sina kunskaper


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Matriser i planeringen
Tal och mönster
Längd och räknesätt
Tal och enheter
Uppgifter
Diagnos sidan 23
Diagnos kap 1 och sedan starta på spår 1 eller 2

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback