Skolbanken Logo
Skolbanken

Högläsning

Västra Söderås förskola, Rättvik · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Vi har tänkt att arbeta med högläsning under vt-20 och här är en planering kring detta.

Nuläge

Barnen är i åldern 1-2 år och i denna åldern utvecklas språket väldigt mycket. Flertalet av barnen tycker om att läsa böcker både ensamma eller tillsammans med andra barn och vuxna.  

Mål

  • Väcka intresse för böcker och sagor.

  • Skapa en mysig miljö med varierade böcker som inbjuder barnen till att vilja läsa och lyssna på böcker.

  • Utforska högläsningen genom att erbjuda barnen olika sätt att läsa böcker och sagor på. 

Syfte 

Syftet med högläsningen är för att främja barnens språkutveckling på ett lustfyllt sätt. 

Genomförande

  • Det ska finnas varierade böcker tillgängligt för barnen på deras nivå. Böcker byts ut löpande för att skapa läslust och för att det ska vara spännande och intressant när nya böcker plockas fram.   

  • Skapa inspirerande lekmiljöer som är kopplade till böcker samt skapa en mysig plats som inbjuder barnen till att vilja läsa böcker. 

  • Ge barnen möjlighet att ha högläsning genom olika former så som fysiska böcker, digitala verktyg som projiceras mot väggen och gestaltande sagor med rekvisita. 

  • Ha spontana stunder där vi läser samt ha planerad högläsningstillfällen. 

  • Barnen har möjlighet att välja böcker dom vill läsa efter egna intressen samt att vi vuxna också väljer för att skapa intresse hos barnen för att upptäcka något nytt. 

  • Vi använder oss utav TAKK (tecken som stöd) så långt våran kunskap räcker för att stötta upp det talade språket så alla ges samma möjlighet till delaktighet.  

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar i gruppens samt barnens egna lärloggar. 

Utvärdering och Reflektion

 Sker löpande under gemensam reflektionstid. 

Ansvar

Hela arbetslaget. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter