Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kemi: Vt åk. 7

Färsingaskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 17 mars 2020

Världen är uppbyggd av atomer. Detta är inte helt enkelt att inse. Det kan tyckas att en bägare vatten, bara är någon genomskinlig och doftlöst vätska. Men om vi zoomar närmare kan vi se atomerna som döljer sig. Men man behöver komma extremt nära, cirka 100 miljoner gånger närmare än vad ögat kan se på egen hand. Vi ska lära oss att inget försvinner, bara omvandlas.

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Vad ska eleven kunna?

Du ska delta och utveckla samtal och diskutera frågor som berör atomer, molekyler, periodiska systemet och faser.

 

Detta avsnitt handlar om att inhämta kunskaper om följande begrepp: Atom, grundämne, periodiska systemet, blandning, kemisk förening, protoner, neutroner, elektroner, partikelmodellen, fast, flytande, gas, stelna, kondensera, smälta, förångas, avdunsta och kemisk beteckning.

 

Dessa begrepp ska du sedan lära dig använda i olika sammanhang där du samtalar olika inom olika frågor. 

 

Dessutom ska du träna och utveckla din förmåga att genomföra undersökningar och dokumentera dessa.

Vilka förmågor ska du träna?

De förmågor som du ska träna på är att använda kunskaper i kemi för att kommunicera i frågor som rör hälsa och samhället.

Begreppen ovan bör användas i samtalen och även när du genomför systematiska undersökningar.

Målet är att träna att sätta kunskaper och begrepp i samband med vardagssituationer och naturen. Att kunna se kemin i vardagen.

Undervisning - arbetssätt

Lektionerna är indelade i genomgångar, diskussioner, laborationer där begrepp och kunskaper presenteras och tränas under laborationer. 

Vad ska eleven få undervisning om?

De olika begreppen inom ämnesområdet tas upp under genomgångar och eleverna kommer sedan att testa en del av dem på laborationerna. De kommer sedan testas genom att sättas i sammanhang från er vardag. 

Vilka centrala förmågor och begrepp ska vi träna?

Vi ska träna kunskaperna och begreppen inom kemiområdet och undersöka vissa modeller och deras giltighet, exempelvis partikelmodellen och hur den skiljer sig mellan verklig skala och atom nivå. Det handlar om att träna sig i att se naturvetenskapen runt sig och använda den som förklaring kring varför vissa saker är som de är. Att göra undersökningar och utveckla detta är en viktig del av inlärning och träning av kunskaper och begrepp och detta kommer vara en viktig del av lärandet.

Hur ska du lära?

Genom att vara aktiv lyssnare på lektioner kan man träna sina kunskaper dels genom att ställa frågor, men också komma med egna idéer och funderingar kring det vi pratar om på lektionerna. Det är viktigt att ta med sig sina egna erfarenheter in till lektionerna, då vi kan använda detta som utgångspunkt för vad som ska utvecklas och läras. Under laborationerna kommer vi göra vissa experiment som är vardagsförankrade där ni kommer träna och fundera kring er vardag och i andra fall genomföra mer vetenskapliga och slutna undersökningar, som kring densitet.

Aktiviteter.

Aktiviteterna är således genomgångar, laborationer, diskussioner och samtal.

 

Elevinflytande

Många lektioner ska ha influenser av din verklighet och den vardag som vi lever i. Ju mer aktiv du är på lektioner desto bättre kommer vi kunna knyta an till det som intresserar dig och koppla det vidare till ditt lärande och utveckling. 

På vilket sätt kommer du få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till

 Som nämnt tidigare handlar det om att kunskapen ska omvandlas till din vardag. Om du deltar och bidrar med idéer och tankar kommer dina exempel ligga till grund för hur vi illustrerar kunskapen och omvandlar den till praktik och vardag.

Hur förändrades arbetet efter din delaktighet?

En genomgång är tänkt att vara en tankeväckande stund där min kunskap delas och omvandlas till din kunskap genom samtal och dialog. 

Bedömning

Vad ska bedömas?

 Vid påsklovet kommer ni få olika fall som handlar om de olika kunskaperna och begreppen, dessa kommer ni diskutera i mindre grupper och utifrån det ni säger kommer ni bedömas. Även kommer laborationerna som genomförs vägas in. 

Vilka bedömningsaspekter ska läraren titta på? (matris, kriterier)

  • Hur mycket du deltar i samtal.

  • Hur mycket som du använder kunskaper i samtal och text.

  • Att du använder begreppen från området.

  • Att du kan ställa frågor till de andra och vara nyfiken på hur de menar.

  • Att bygga vidare på någon annans resonemang.

  • Att vara kritisk till allt tyckande, det är viktigt att ifrågasätta de som påstår saker utan att de kan motivera. Ställ då en fråga  som "Hur menar du med ...?", "Kan du förklara varför ... är så?"

  • Du planerar en laboration.

  • Du genomför en laboration på ett säkert sätt.

  • Du dokumenterar och drar slutsatser av en laboration.

Hur och när ska bedömningen gå till?

Gällande laborationer kommer det göras kontinuerligt under arbetsområdet och du får då möjlighet att visa de kunskaper som du har inom arbetsområdet.

De andra kunskaperna och förmågorna kommer testas i samtal kring ett par fall som handlar om ämnesområdet.

 

Slutuppgift - träningsuppgift kan beskrivas här.

Den laborativa delen kommer sammanvägas med samtal eller en skriftlig bedömning i mitten av terminen och resultera i avslut av detta arbetsområde. 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kemi: Vt åk. 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback