Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Läsning av gemensam bok med läslogg och gruppdiskussioner

Maserskolan, Borlänge · Senast uppdaterad: 31 januari 2020

Läsning av en gemensam bok där fokus blir läsförståelsen. Vi kommer använda oss av en läslogg samt gruppdiskussioner efter att vi läst boken.

Genomförande

Vi ska tillsammans läsa en skönlitterär bok och genomföra en läslogg efter dess instruktioner. Du ska vid några  tillfällen anteckna dina tankar om boken - Innan du börjar läsa, en bit in, halvvägs in och efter avslutad bok. Målet är att du ska kunna planera din läsning och reflektera över det vi läser.

Vi kommer vi ha gruppdiskussioner där vi kommer prata mer om bokens handling och få hjälp att tolka innehållet. Målet är att delta aktivt och förmedla dina tankar muntligt i samarbete med andra.

Våga fundera över vad det lästa betyder (textens budskap) och om du kan känna igen det utifrån ditt eget liv, andra texter eller i din omvärld. Fundera över vad det betyder i boken. Koppla bokens handling till hur det är i världen och i ditt liv, finns det likheter?

Kan du förstå karaktären? Och handlingen?

Konkretiserade mål 

Målet med detta är att stärka din läsförståelse.

Bedömning

Sker kontinuerligt under läsning, diskussioner, bedömning av läslogg och eventuell skrivuppgift. 

 

Undervisning

Du kommer läsa boken i skolan. Där sker skrivandet av läslogg och gruppdiskussioner. Vi kommer ev avsluta med en skrivuppgift kring boken. 

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter