Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Hinduismen och Buddhismen

Västra Stenhagenskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 3 februari 2023

Hinduismen och Buddhismen

Presentation

Vi ska under en period studera de cirkulära religionerna, hinduismen och buddhismen. Ni kommer att få häften med text, bilder och arbetsuppgifter. Vi kommer att variera undervisningen med lärarledda genomgångar, diskussioner, film och enskilt arbete och Clio

Examinationsuppgiften kommer att vara ett skriftligt prov och ett baskunskapsprov i clio.

 

Centralt innehåll

Vi ska studera:

 • Hinduismens och Buddhismens historia och de centrala tankegångarna,
 • Hur hinduer och buddhister lever och tolkar religionerna idag,
 • Hur religionerna påverkar människors liv och samhället.
 • Människosyn och etiska frågor inom dessa religioner.

Undervisning

I undervisningen kommer vi att

 • Ha lärarledda genomgångar.
 • Läsa texter och arbeta med frågor till texten.
 • Diskussionsövningar
 • Clio
 • Se på faktafilmer.
 • Lärobok

Bedömning

Dina kunskaper bedöms utifrån hur du:

 • Beskriver centrala tankegångar, med hjälp av begrepp och historia.
 • Resonerar kring likheter och skillnader mellan religioner.
 • Beskriver och resonerar kring hur religionen påverkar liv och samhälle.

Examination: 

 • Del 1:Clioprov. Ett digitalt prov där ni får testa era baskunskaper om religionen
 • Del 2: Skrivdel. Essäfrågor. Där eleverna får chans och utrymme att visa sina förmågor att reflektera, resonera och argumentera. (Hinduism Vecka 9, Buddhism vecka 11)

Läroplanskopplingar

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och

förmåga att resonera om etik, moraliska frågor och livsfrågor utifrån olika perspektiv.

Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.

Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering i det svenska samhället. Religionens betydelse i samhället i Sverige jämfört med några andra delar av världen.

Analys av och reflektion över etiska frågor utifrån elevernas egna argument samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar och utifrån etiska modeller. Sådana frågor kan till exempel handla om frihet, rättvisa och solidaritet.

Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar samt utifrån tolkningar inom religioner och andra livsåskådningar. Sådana frågor kan till exempel handla om identitet, kärlek, sexualitet och meningen med livet.

Eleven visar grundläggande kunskaper om religioner och andra livsåskådningar. Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader i centrala tankegångar och religiösa praktiker mellan och inom olika religioner samt om vad religion och livsåskådning kan betyda för människor.

Eleven för enkla resonemang om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle.

Matriser i planeringen
Hinduismen och Buddhismen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter