Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering- 10 små kompisböcker, Snäckan

223271 Förskolan Viken, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 21 februari 2020

Vi kommer med hjälp av de 10 små kompisböckerna som är baserade på Barnkonventionen att arbeta med hur barnen kan ges olika metoder och strategier för hur man är en bra kompis. Syftet är även att barnen ska ges kunskap om deras rättigheter.

Utbildningsplan (Projektplan)

Syfte:

Varför startar detta projekt? 

 

Vårt arbete med kompistema syftar till att ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelet, samt att de får förståelse för vikten av att ta hänsyn till varandra. Böckerna har koppling till Barnkonventionen som i år blev lag.

 

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:

 

 

 

·       Prata om när något känns fel

 

·       Lyssna på varandra och komma överens

 

·       Dela med sig

 

·       Samarbeta

 

·       Vänta på sin tur

 

·       Säga förlåt

 

·       Visa känslor

 

·       Sprida glädje

 

·       Säga stopp

 

·       Lugna ner sig

·       Känna till sina rättigheter 

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Vi har många nya barn i barngruppen. Barnen behöver ges strategier och grundläggande värden och hur man kommunicerar med varandra. 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla? 

Vad: Stimulera barnens samspel, utveckla deras förmåga att bearbeta konflikter och respektera varandra samt att barnen ska få lära sig om sina rättigheter.
När: Vid temasamling och olika projekt i verksamheten.
Vem: Pedagoger och barn

Vad i förskolans läroplan stödjer vi oss på?  

Kopplingar till läroplan

 

·     Lpfö98 Rev. 2016

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 

·     Lpfö98 Rev. 2016

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

·     Lpfö98 Rev. 2016

 

Arbetslaget ska visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,

 

·     Lpfö98 Rev. 2016

 

Arbetslaget ska stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

 

·     Lpfö98 Rev. 2016

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

 

Vilken/vilka artiklar i FN´s Barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt?

Vi kommer att utgå från de fyra principerna i Barnkonventionen. Dessa är de huvudgripande artiklarna och dessa är artikel 2, 3, 6 och 12. 

·       Artikel 2. Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. 

·       Artikel 3. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet. 

·       Artikel 6. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. 

·       Artikel 12. Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. 

 

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

Vi kommer att arbeta i tre olika arbetsgrupper i veckan. Måndagar, tisdagar samt torsdagar. Vi kommer även att läsa böckerna på fruktstunder samt i spontana lärsituationer. 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vi kommer att utgå från "Kompisböcker handledning och inspiration."

Vilka barn och pedagoger deltar?

Alla barn och pedagoger på avdelningen är inkluderade i projektet. 

Hur ska projektet dokumenteras?

 

Vi kommer att arbeta med en bok åtgången. Vi kommer att läsa böckerna tillsammans med barnen, därefter kommer vi att samtala kring den aktuella boken. Genom att återkommande ha samtal om hur man är en bra kompis. Vi använder oss av temasamlingar vid fruktstunden som är kopplade till "Tio små kompisböcker", samt tar tillvara på de situationer och tillfällen som uppstår i barnens vardag i verksamheten.

 

Vi dokumenterar på vår dokumentationsvägg inne på avdelningen samt i Unicum vi lärloggar. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vi använder oss av dokumentation samt lärloggar via Unikum både på grupp och individnivå. 

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?

Exempel på hur vi kommer att arbeta med boken "Säg stopp".

Vi kommer att läsa boken stopp, samt att använda oss av boksamtal. Handavtryck med röd färg för att symbolisera stopp. Stopp i trafiken och trafikljus. Sjunga stoppsången. Vi pratar med barnen om att säga stopp är att säga nej på ett bra sätt. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback