Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Smultrons Kompisplanering vt 2020

Junibackens förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Vi läser Kompisböckerna för barnen. De får lyssna, reflektera och göra praktiska övningar utifrån de olika teman som böckerna innehåller. Vi läser två nya böcker varje vecka.

 

Var är vi?

Vi ska ge barnen verktyg hur man ska vara en bra kompis. Barnen ska få träna empati, turtagning, samarbete och lekens regler.

 

 

Vart ska vi?

Få barnen att reflektera över hur vi ska vara mot varandra.

Ställa sig frågan. "Hur är jag som kompis?" "Hur vill jag bli behandlad av mina kompisar?" "Hur ska jag vara mot mina kompisar?" "Kan jag hjälpa en kompis som behöver hjälp?"

 


Hur gör vi?

Vi delar in barnen i 2 grupper så att talutrymmet blir större för varje barn. Vi sitter i två rum. Barnen får lyssna på 2 olika böcker varje vecka. Vi diskuterar och samtalar kring innehållet. Barnen får reflektera över egna upplevelser. Beroende på innehållet i boken får de sedan göra olika skapande aktiviteter, lekar, ramsor och sånger.

I slutet av temat har vi som mål att barnen ska kunna tillskriva sina kompisar med positiva ord. Dessa ord får de sedan med sig då de slutar på avdelningen.

Hur blev det?

Barnen har tagit till sig av innehållet i böckerna och kommit med egna reflektioner. Vi har hållit temat aktuellt varje dag under terminen genom att barnen har behövt hjälp att reda ut i olika situationen under lek. Vi har blandat temat med planerad undervisning och spontan undervisning. Temat är ett fortlöpande arbete som vi använder oss av varje dag i undervisningen då barnen behöver kontinuerlig hjälp och stöd i detta.

Vi upplever att barnen har blivit bättre på att reflektera över sina handlingar. De har fått en bättre syn på sina värderingar och förhållningssätt till varandra. Vi hör ofta "alla får vara med" då de leker.  

Det känns som att barnen har fått en bra grund inför framtiden. De har fått mycket trygghet och verktyg som kommer att vara till stor hjälp på sin väg genom livet.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter