Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Vårt bibiotek

Hyddans förskola, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Förskolebibliotek i Lund är ett samarbete mellan Folkbiblioteken och skolförvaltningen, som syftar till att väcka barns nyfikenhet att upptäcka, läsa och lära. Detta är nära kopplat till läroplanens mål såväl kring normer och värde som utveckling och lärande. I förskolans verksamhet är språk, berättelser och informationssökning en naturlig del.

Mål:

Barnen ska känna glädje i att upptäcka, läsa och lära. Att genom böcker ge barnen möjlighet att få inblick i andra världar, andras känslor och perspektiv samt möta olika sorters litteratur. Barnen erbjuds språkutveckling och ökad språkförståelse. Vi får även möjlighet att väcka  vårdnadshavarnas intresse av att låna hem bokpåsar att läsa med sina barn. 

 

Metod:

Utöka vårt förskolebibliotek med böcker från Kulturrådet.

Barnen får möta sagor i olika genrer och format som böcker, sagopåsar, flanosagor samt i muntliga berättelser.

Vi vill skapa läsvrår där man i lugn och ro kan läsa och titta i böcker.

Vi erbjuder Polyglutt.

Vi erbjuder QR-sagor, sånger m.m. i olika teman eller efter barnens önskemål.

Barnen och vårdnadshavare kan låna hem bokpåsar.

Vi arbeta med boksamtal.

Vi arbetar med pikturer walk (bokorientering).

Genom sånger, rim, ramsor, och olika sorters böcker utveckla barnens språk och öka språkförståelsen och ordförrådet.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

fantasi och föreställningsförmåga,

både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback