Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Samband och förändring åk 8

Thunmanskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 4 februari 2020

Centrala begrepp är andel, del och helhet och vi arbetar med sambandet mellan dessa och att kunna använda dessa vid beräkningar. Vi använder t ex procent för att uttrycka förändringar och göra jämförelser i vardagliga situationer som vid prisförändringar och ränta. Vi kommer också att lära oss skillnaden mellan procentenheter och procent.

I det här området - Samband och förändring - får du lära dig: 

 • sambandet mellan andel, del och helhet
 • uttrycka andel i bråkform, decimalform och procentform
 • beräkna andelen vid jämförelser och förändringar 
 • beräkna det hela
 • beräkna delen
 • beräkna ränta
 • använda procentenheter och skillnaden mellan procentenheter och procent
 • använda olika metoder beroende på uppgift och hjälpmedel
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 Viktiga begrepp att kunna som hör till området: 

 • andel
 • del
 • det hela
 • bråkform
 • decimalform
 • procentform
 • avrundning
 • kapital
 • ränta 
 • räntesats
 • procentenhet

Arbetssätt: 

Under veckorna 2-7 kommer vi arbeta med kapitel 2 - Samband och förändring i läroboken Matematik Y genom att ha

 • genomgångar
 • par- och gruppuppgifter
 • problemlösning
 • enskild räkning
 • diskussionsuppgifter
 • arbeta med och värdera olika strategier och metoder för att göra beräkningar och lösa problem
 • repetition
 • små test under arbetets gång
 • prov v. 7 torsdag 13/2

Tänk på att vara aktiv både i ditt enskilda arbete samt vid genomgångar och vid par-/gruppuppgifter. Repetera kontinuerligt, utmana dig själv, använd varandra som lärresurser och fråga mig om hjälp. 

 Bedömning: 

 • Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa dina kunskap och din förståelse inom området
 • Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar
 • Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter