Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

3

Forntidsvärld-skapande

Kvisthamra fritidshem, Norrtälje · Senast uppdaterad: 9 mars 2020

Eleverna ska med hjälp av de olika material, redskap och tekniker som de tidigare provat under sin tid på fritids skapa en forntidsvärld.

Rubrik/Titel/Tema: Forntidsvärld: skapande

 

Tidsperiod: mars-juni

 

Vad ska vi lära oss? 

Det är viktigt att ge eleverna tillfällen att lära sig vilka möjligheter som skapande verksamhet kan föra med sig men även att få upptäcka och experimentera inom uttrycksmedlets gränser på egen hand. Vi vill vidga elevernas möjligheter, med hjälp av tips och idéer. Eleverna ska uppfatta sig själva som skapande och därigenom bibringas en tilltro till sig själv som skapande individer. På detta vis är de estetiska aktiviteterna viktiga. 

Genom skapande verksamhet ges eleverna möjlighet att använda sina sinnen, sin kreativitet och sin fantasiförmåga såväl som de tränas att prova egna och andras idéer. Genom att arbeta självständigt samt lära tillsammans med andra utvecklar eleverna självförtroende, de vågar pröva sig fram, göra fel, göra om och utvecklas. Eleverna tränar också sin finmotorik och ges tillfällen att möta olika tekniker, redskap och material för att skapa och uttrycka sig. 

Inom det skapande arbetsfältet kan eleverna göras högst delaktiga i de processer som sker. De kan påverka hur slutresultatet blir, driva skaparprocessen åt det håll de vill och även tydligt kommentera slutprodukten då det är ett så pass konkret arbetsområde.

 

Förmågor och Centralt innehåll 

Se nedan!

Hur ska vi arbeta för att komma dit?

Då eleverna under vårterminen arbetar med forntiden i SO-ämnet i skolan ville vi på fritidshemmet komplettera lärandet med mer praktiska och skapande övningar.

I källaren iordningställer vi ett rum där vi ostört kan arbeta med ett forntidslandskap.

Initialt samlar vi eleverna i stor grupp för att introducera projektet. På en white board-tavla spaltar vi upp vad som kan skapas samt med vilka olika material.

Tanken är att bygga ett större landskap som består av en uppsjö delar där olika elevers skapande samsas och går i varandra. Olika tidsåldrar kommer också att kunna blandas i landskapet.

I detta skapande projekt får eleverna använda sig av stora delar av de skapande material, redskap och tekniker som de mött och provat under sin hittillsvarande tid på fritidshemmet: 

  • pennor och färger, kartong och papper
  • bygga, klistra och sammanfoga
  • måla på olika material 
  • använda naturmaterial
  • jobba med textiler som bl.a. filt, mattor, garn och ull
  • skapa med papier-maché och hönsnät
  • jobba med gips och olika leror

Hur ser vi att vi når målet?

Diskussioner med eleverna om hur de tycker att arbetet fungerar.

 

Pedagogerna kommer under arbetets gång att vara uppmärksamma för att upptäcka och påtala de framsteg som eleverna gör samt göra eleverna uppmärksamma på vad de behöver träna mer på. Vi kommer att uppmärksamma hur elevernas finmotoriska förmåga utvecklats sedan tidigare terminer samt hur deras skapandeprocess tar form och utvecklas framåt. Vi vill att eleverna ska ha utvecklat sin förmåga att pröva och utveckla idéer, sin förmåga att skapa och uttrycka sig. 

 

Skapandet och slutprodukterna dokumenteras för elever och vårdnadshavare i form av någon slags utställning/vernissage.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback