Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska

·

Årskurs:

F - 3

Monstret - skrivprojekt

Skinnefjällsskolan F-3, Härryda · Senast uppdaterad: 20 februari 2020

Vi arbetar med ett skrivprojekt som heter Monstret, utvecklat av Josef Sahlin. Vi utvecklar vår skrivförmåga genom att bygga en roman som består av flera kapitel. Vi tränar på skivande av olika typer av texter, att bearbeta vårt innehåll och få till en roman med röd tråd.

Syftet med undervisningen

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal ­och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom under­visningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. Eleverna ska även stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utveck­lar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om olika former av sakprosa. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språk­ bruk varierar beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska undervis­ningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får för­ståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna får möta och bekanta sig med såväl de nordiska grannspråken som de nationella minoritetsspråken.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsätt­ningar att utveckla sin förmåga att

● formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

● läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

● anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

● urskilja språkliga strukturer och följa  språkliga normer, och söka information från olika källor och värdera dessa.

Det här ska du lära dig

 • Skriva berättande texter på iPad.
 • Hålla en röd tråd i ditt skrivande.
 • Kunna ge och ta respons; utveckla texten för en ökad tydlighet.
 • Kunna följa en beskrivning för ditt skrivande. 
 • Skriva olika slags texter, dialog, beskrivningar, brev mm
 • Använda svenska skrivregler och använda en fungerande stavning.

Så här kommer vi att arbeta

 • Du kommer att få skriva en roman som heter "Monstret".
 • Varje kapitel har en tydlig instruktion (skriftlig och muntlig) vad kapitlet ska innehålla och hur man kan tänka.
 • Du får träna på att skriva på olika sätt, t.ex skriva ett brev, använda känsloord, göra en miljöbeskrivning och skriva dialoger.
 • Du arbetar på iPad; får feedback av lärare och bearbetar dina kapitel.
 • Du utvärderar ditt arbete och få även feedback på hela projektet av läraren. Vad gick bra? Vad kan bli ännu bättre? 

Så här kan du visa dina kunskaper

Genom att läsa dina texter och samtala med dig kommer jag att bedöma hur du:

 • tar ansvar för ditt arbete och ser till att det blir klart i tid.
 • skriver berättande texter med fungerande struktur, innehåll och skrivregler.
 • håller en röd tråd i skrivandet.
 • tar och ger respons samt bearbetar den egna texten.
 • kan följa en beskrivning för skrivandet.
 • skriver olika slags texter, till exempel dialog, beskrivningar, dikter, brev, faktatext med flera.

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter